štvrtok, 14 február 2013 10:00

Malá Československá privatizácia?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Vladimír Mečiar Vladimír Mečiar wikimedia.org

Malá privatizácia československej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993 znamenala riadený odpredaj štátneho majetku súkromníkom. Išlo podľa slov vtedajšej politickej garnitúry o predaj menších prevádzkových jednotiek, ako boli reštaurácie, maloobchodná sieť a komunálnych služieb. Malá privatizácia mala za cieľ vytvoriť podnikateľskú verejnosť v Československu a teda neštátne zefektívniť a služby, ktoré obyvateľstvo tak za socializmu kritizovalo. Do malej privatizácie vstúpili rôzny ľudia, rôzne politické strany s jediným cieľom. Sprivatizovať čo možno najväčší objem majetku. Nedomyslený mechanizmus celej privatizačnej mašinérie pripravil štátnu pokladnicu o mnoho miliónov Kčs. Počas prvých dní privatizácie sa majetok privatizovaných prevádzok vydražili spravidla za cenu vyššiu než bol úradný odhad. Okamžite však do hry vstúpili najrôznejší pseudopodnikatelia a politici, ktorí rôznymi metódami a praktikami riadili proces privatizácie a tak prichádzali k nemalým majetkom pod ich skutočnú nominálnu i trhovú hodnotu.

Privatizácia štátneho majetku bola najväčšou tragédiou Československa, pretože vrátila životnú úroveň jej obyvateľov o niekoľko rokov späť tým, že začali postupne zanikať štátne podniky, ľudia prichádzali o pracovné miesta, zahraniční investori investujú zväčša len krátkodobo s cieľom vyťažiť z pracovnej sily čo najviac, využiť stimuly od štátu a neskôr sa presunúť zas ďalej na východ za ešte lacnejšou pracovnou silou. Privatizáciou prišlo Československu o silný ekonomický potenciál (a možno to bol úmysel, zbaviť západnú Európu od možno rodiacej sa východnej trhovej konkurencie a zabezpečiť si tak odliv tovarov a služieb na územia bývalého socialistického bloku) o zamestnanosť, o ľudí, ktorí sa venovali svojej odbornosti dlhé roky (a boli odborníci) a ktorí privatizáciou boli neskôr nútení absolvovať rekvalifikačné kurzy a po neupotrebiteľnosti, alebo krachu (vytunelovania)  niektorých firiem, znova absolvovať ďalšie rekvalifikačné kurzy, alebo sa stať dlhodobo nezamestnaným a padnúť tak na hranicu chudoby. Sme proste národy nepoučiteľné, sme ľudia chamtiví a sme ľudia naivní, pretože sa necháme usmerňovať, ako ovce honeľníkom po košiari. Ešte dnes si mnoho ľudí pamätá vyhlásenie ministra federálnej vlády pána Dlouhého, ktorý povedal,  že do piatich rokov dosiahneme v Československu životnú úroveň Rakúska. Dnes už viem, kam to vyhlásenie smerovalo.


Človek je tým bohatší, čím má menej vecí, o ktoré sa musí starať.
Henry David Thoreau

Zoznam podnikov, ktoré boli vybudované alebo zmodernizované v rokoch 1948-1989 a po privatizácii zanikli

TATRASKLO - Trust sklárskych podnikov v Trnave.
 - Spojené sklárne v Lednických Rovniach
 - Stredoslovenské sklárne v Poltári
 - Slovenské závody technického skla v Bratislave
 - Skloplast v Trnave
 - Skloobal v Nemšovej
 
 SLOVAKOTEXT - Trust textilných, odevných a pletiarskych podnikov v Trenčíne.
 - Bavlnárske závody V. I. Lenina v Ružomberku
 - Závody MDŽ v Bratislave
 - Závody 1. mája v Liptovskom Mikuláši
 - Tatraľan v Kežmarku
 - Ľanárske a konopné závody v Holíči
 - Lykové textilné závody v Revúcej
 - Slovena v Žiline
 - Merina v Trenčíne
 - Poľana v Lučenci
 - Tatrasvit vo Svite
 - Slovenska v Banskej Bystrici
 - Pleta v Banskej Štiavnici
 - Trikota vo Vrbovom
 - Odevné závody v Trenčíne
 - Makyta v Púchove
 - Odevné závody kapitána J. Nálepku v Prešove
 - Zornica v Bánovciach nad Bebravou
 
SLOVCEPA - Trust podnikov priemyslu celulózy a papiera s generálnym riaditeľstvom v Banskej Bystrici. V roku 1978 mal 17 370 pracovníkov, priemerný mesačný zárobok bol 2420 Kčs, produktivita práce na pracovníka 229000 Kčs.
 - Juhoslovanské celulózky a papierne v Štúrove
 - Severoslovenské celulózky a papierne v Ružomberku
 - Bukóza vo Vranove nad Topľou
 - Grafobal v Skalici
 - Harmanecké papierne v Harmanci
 - Chemicelulóza v Žiline
 - Turčianske celulózky a papierne v Martine
 - Slavošovské papierne v Slavošovciach
 - Gemerská celulózka a papiereň v Gemerskej Hôrke
 - Drevokup v Ružomberku
 - Slovpap. Obchod. Podnik v Bratislave
 - Výskumný ústav papiera a celulózy v Bratislave
 - Projektová organizácia Celprojekt v Ružomberku
 
Slovchémia - Trust podnikov chemického priemyslu: V roku 1978 zamestnával 63 505 pracovníkov.
 - Slovnaft Bratislava, Vybudovali 1957-1963, postupne sa rozširoval, v roku 1978 mal 8 173 pracovníkov.
 - Chemické závody Juraja Dimitrova v Bratislave
 - Matador v Bratislave
 - Benzinol v Bratislave
 - Chemika v Bratislave
 - Petrochémia v Dubovej
 - Chemické závody Wilhelma Piecka v Novákoch
 - Chemolak Smolenice
 - Považské chemické závody v Žiline
 - Slovenské lučobné závody v Hnúšti
 - Duslo Šala
 - Chemko strážske
 - Fosfa Poštorná
 - Chemlon v Humennom
 - Chemosvit vo Svite
 - Slovenský hodváb v Senici
 - Gumárne 1. mája v Púchove
 - Gúmárne SNBP v Dolných Vesteniciach
 - Plastika v Nitre 

VSŽ Košice . Výstavba Východoslovenských železiarní začala v roku 1960. Prvý valcovaný plech za studena sa vyrobil v roku 1964. Prvá vysoká pec začala prevádzku 1965 Prvú oceľ vytavili v roku 1966. V roku 1976 pracovalo v podniku 23 302 robotníkov. VSŽ Košice prešli do súkromných rúk a neskôr do rúk USA, ako zahraničného investora. US STEEL dodnes profituje zo štátnych benefitov, využíva lacnú pracovnú silu a pokiaľ tieto dva hlavné stimuly skončia, je predpoklad že US STEEL - teda bývalé VSŽ možno zaniknú. Jedno zo zlatých oceliarskych vajec Slovenskej Republiky tak vzíde možno navnivoč.
 
Závody ťažkého strojárstva (ZTS), generálne riaditeľstvo so sídlom v Martine, okolo 70 000 pracovníkov.
 - ZTS Martin n.p.
 - ZTS Detva n.p.
 - ZTS v Dubnici nad Váhom
 - ZTS v Košiciach n.p.
 - ZTS Bratislava
 - ZTS v Komárne
 - Účelové organizácie Závodov ťažkého strojárstva
 - Martimex v Martine
 - ZTS projekčno organizačný ústav v Banskej Bystrici
 - ZTS obchodný podnik v Banskej Bystrici
 - ZTS ústav technológie a racionalizácie v Bratislave
 - ZTS výskumný ústav pre stavbu lodí v Komárne
 - ZTS Elektrotechnický výskumný ústav v Novej Dubnici
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav v Martine
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav vo Zvolene
 - ZTS Výskumný a vývojový ústav v Košiciach
 - ZTS Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici 

 Závody 29. augusta (ZDA), národný podnik v Partizánskom. Výroba obuvi: v roku 1950=11,1 milión párov obuvi v roku 1960=20,7 milión párov v roku 1970=28,3 milión párov V roku 1980=32,8 milión párov. 

 Hlinikáreň - Závod SNP v Žiari nad Hronom. v roku 1980 mal 16 000 pracovníkov. Produktivita práce na pracovníka v roku 1980 bola 411000 Kčs.
 Závody inžinierskej a priemyselnej prefabrikácie - národný podnik so sídlom v Bratislave.
 
Trust podnikov drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu so sídlom v Žiline.
 - Bučina Zvolen
 - Drevina Turany
 - Drevoindustria Žilina
 - Smrečina banská Bystrica
 - Preglejka Žarnovica
 - Piloimpregna Košice
 - Mier Topoľčany
 - Západoslovenské nábytkárske závody Bratislava
 - Tatra nábytok Pravenec
 - Nový domov v Spišskej Novej Vsi 

 Koncern: Slovenské energetické podniky. So sídlom v Bratislave v roku 1978 mal 20 000 pracovníkov, priemerný plat bol 2837 Kčs. Produktivita práce na pracovníka 307 887 Kčs.
 - Koncern Elektrárne Vojany vo Vojanoch
 - Koncern Elektrárne Nováky
 - Koncern Vodné elektrárne v Trenčíne
 - Koncern Atómové elektrárne v Jaslovských Bohuniciach
 - Koncern Stredoslovenské energetické závody v Žiline
 - Koncern Východoslovenské energetické závody Košice
 - Elektrovod v Bratislave
 
Slovenské energetické strojárne S.M. Kirova v Tlmačoch. Bol monopolným výrobcom komponentov pre jadrový program na Slovensku.

Slovenské lodenice. Od roku 1979 Závody ťažkého strojárstva, národný podnik v Komárne. 

Slovenské magnezitové závody v Košiciach, mali závody v:
 - v Hačave
 - v Jelšave
 - v Lovinobani
 - v Košiciach
 - v Lubeníku
 - v Banskej Belej
 - v Kalinove
 - v Kunovej Teplici
 
Naftový a plynárenský priemysel. Generálne riaditeľstvo v Bratislave. V roku 1978 pracovalo v podniku 7 000 pracovníkov, mesačný zárobok bol 2740 Kčs, v cenách 1978, produktivita práce na pracovníka bola 208000 Kčs.
 
Trast podnikov Pivovary a Sladovne v Bratislave. počet pracovníkov v roku 1977 bol 5 786, produktivita práce na pracovníka bola 289000 Kčs, mesačný plat 2230 Kčs.
 - Slovenské sladovne národný podnik v Trnave začlenený do GRT Pivovary a sladovne v Bratislave 

 LIKO -Trast podnikov konzervárskeho, liehovarníckeho, mraziarenského, rybného a škrobárenského priemyslu v Bratislave. V roku 1977 tam pracovalo 10 460 pracovníkov, mesačný zárobok 2164 Kčs, Produktivita práce na pracovníka bola 247000 Kčs.
 - Slovlik v Trenčíne
 - Stredoslovenské konzervárne a liehovary v Liptovskom Mikuláši
 - Frukona v Prešove
 - Slovenské škrobárne v Trnave
 - Mraziarne v Bratislave 

Slovakofarma v Hlohovci. - závod Liečebných rastlín v Malackách
 
 Cementárne a vápenky - generálne riaditeľstvo Trenčín.
 - Stredoslovenké cementárne Banská Bystrica
 - Východoslovenské cementárne a vápenky Košice
 - Západoslovenské cementárne a vápenky Bratislava
 - Azbestocementové závody Nitra
 - Výskumný a vývojový ústav maltovín v Trenčíne
 - Cementáreň Lietavská Lúčka
 - Ladecká cementáreň Ladce
 - Hornosrnianska cementáreň Horné Srnie
 - Cementáreň Bystré v Bystrom
 - Stupavská cementáreň Stupava 

Trust podnikov Spojené strojárne a smaltovne
 - CALEX Zlaté Moravce
 - Elektrosvit Nové Zámky
 - Kovosmalt Fiľakovo
 - Slovenská armatúrka Myjava
 - Srojsmalt Medzev
 - Strojsmalt Pohorelá
 - Tatramat Poprad
 - Obchodnoservisný podnik Strojsmalt Piešťany
 - Ústav pre rozvoj strojárskeho spotrebného tovaru Piešťany
 
Strojstav - n.p. v Bratislave.
 - závod v Bernolákove
 - závod v Novom Meste nad Váhom
 - závod v Záhorskej Vsi
 - závod v Sečovciach
 - závod v Šahách
 - závod v Prešove
 - závod v Senci
 - stredisko obchodno-technických služieb v Bratislave - v Devínskej Novej Vsi. 

Zobrazené 11040 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Viac z tejto kategórie: Michal Kováč »

1 komentár

 • Vladimír Hano utorok, 19 september 2017 10:18 Napísal(a) Vladimír Hano

  Pre objektívnosť je potrebné napísať, že chemosvit vo svite funguje do dnes a vo svojom okolí je to jedna z mála firiem, kde sa dá ako tak zarobiť. To, že v roku 1994 získalo podnik 20+1 vyvolených ľudí, však nemalo so spravodlivosťou nič spoločné a nenásytný kapitalizmus sa prejavuje aj tam. Moja vlastná skúsenosť: http://v-hano.webnode.sk/news/zamyslenie-sa-po-40-rokoch-prace/

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

90. roky privatizácie

 • Železničná stanica Kraľovany
  Železničná stanica Kraľovany Železničná stanica Kraľovany je hlavná železničná stanica na smere Žilina - Košice. železničná stanica sa nachádza sa na severnom okraji…
 • Bavlnárske závody Ružomberok
  Bavlnárske závody Ružomberok Bavlnárske závody Ružomberok - na vrchole 80. rokov 20.storočia pod názvom Bavlnárske závody Vladimíra Iľjiča Lenina (skratka BZVIL). Továreň na…
 • Zoznam národných (štátnych) podnikov v Slovenskej socialistickej republike
  Zoznam národných (štátnych) podnikov v Slovenskej socialistickej republike Štátne podniky existovali v Československu do konca druhej svetovej vojny a od roku 1945 sa z nich postupne vytvorili národné…
 • Železná opona
  Železná opona Železná opona, termín ktorý vyjadroval imaginárnu hranicu rozdelenia Európu na dva politické póly. Na socialistický a kapitalistický. Išlo o hermeticky…
 • Retro pohľad na ČSD
  Retro pohľad na ČSD V tomto článku poodhalíme, ako vyzerali železnice, železničné stanice, vlakové nástupištia, samotné vlaky a všetko čo súviselo s prepravou po…
 • Mečiarizmus
  Mečiarizmus Mečiarizmus - pojem, ktorý sa stal na Slovensku "legendou". O mečiarizme sa toho v slovenskej tlači veľmi veľa popísalo. Písali…

Miroslav Plzák

Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

Miroslav Plzák

Každé hrábě hrabou k sobě.

České přísloví

Ladislav Smoljak

Plzákův zákon oblíbenosti tchýně: "Oblíbenost tchýně roste se čtvercem vzdálenosti".

Miroslav Plzák

 

ONLINE

Práve tu je 456 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Ak chcete podporiť finančným darom rozvoj RETROMANIA.SK

PAY BY SQUARE: 1 €

Donate retromania

ALEBO: ĽUBOVOĽNÁ SUMA


EUR

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 

Stagnácia

 

Normalizácia

 

Socialismus

 

Privatizácia

 • Malá Československá privatizácia?
  Malá Československá privatizácia? Malá privatizácia československej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993 znamenala riadený odpredaj štátneho majetku…
 

Globalizácia

 

Pripravované články

Čo je IQ?

Čo je IQ?

Ak napríklad osemročné dieťa dokáže vyriešiť iba také úlohy ako šesťročné, vieme, že zaostáva o dva roky.Celkove teda pod pojmom inteligencia rozumieme schopnosť rýchle a presne vynímať, myslieť a konať.

Bude publikované:
streda, 30 november 2022 10:00


Usmievajme sa, pretože už zajtra bude horšie

Usmievajme sa, pretože už zajtra bude horšie

Na dnes som pre vás vybral niekoľko úryvkov z časopisu Roháč z roku 1993: V krčme je ten pán, kto má peniaze. Slovensko je jedna veľká krčma, v ktorej nikto nemá peniaze.

Bude publikované:
sobota, 03 december 2022 08:00


Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry

Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry

Alojz Kubica, i keď je ešte mladý, patri medzi najlepších pracovníkov závodu.

Bude publikované:
piatok, 16 december 2022 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2022. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.