štvrtok, 27 november 2014 12:50

Vojaci základnej služby ČSĽA

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(14 hlasov)
Spojovací prostriedok R3A Spojovací prostriedok R3A retromania.sk

Názov ČSĽA (Československá ľudová armáda) dostala táto ozbrojená zložka na základe rozhodnutia Hlavnej politickej správy v júni 1954.

Od tohto obdobia všetky vojenské dokumenty, služobné pomôcky aj predpisy začali používať tento názov. Československá ľudová armáda existovala do 14. marca 1990, kedy bola zákonom č.74/1990 Zb. zmenená na Československá armáda. Týmto zákonom sa zmenil aj text a spôsob zloženia vojenskej prísahy. Vojaci základnej služby slúžili v armáde 730 dní. Súčasťou ČSĽA bolo pozemné vojsko, vojenské letectvo a vojská proti vzdušnej obrany štátu.

Vojenská prísaha vojakov Československej armády od roku 1951

 • Ja, občan ľudovej demokratickej republiky Československej, slávnostne prisahám, že budem čestným, statočným, disciplinovaným a bdelým vojakom, že budem prísne zachovávať vojenské a štátne tajomstvo a bez odvrávania plniť všetky vojenské predpisy a rozkazy veliteľov a predstavených.
 • Prisahám, že sa budem svedomite učiť vojenskému umeniu, všemožne chrániť majetok armády a ľudu a že budem do posledného dychu oddaný svojmu ľudu, svojej ľudovo demokratickej vlasti, prezidentovi a vláde Československé republiky. Som pripravený na rozkaz prezidenta a vlády republiky Československé kedykoľvek brániť svoju vlasť - ľudovo demokratickú Československú republiku, a ako vojak prisahám, že ju budem brániť mužne a udatne, dôstojne a čestne a že nebudem váhať nasadiť i svoj život k dosiahnutiu úplného víťazstva nad nepriateľom.
 • Ak poruším tuto slávnostnú prísahu, nech mňa stihne prísny trest ľudového demokratického zákona, všeobecná nenávisť a opovrhnutie pracujúceho ľudu.

Vojenská prísaha vojakov Československej ľudovej armády od roku 1961

 • Ja, občan Československé socialistické republiky, vedomý si svojej čestnej vlasteneckej povinnosti, prisahám pred bojovou zástavou vernosť pracujúcemu ľudu vedenému Komunistickou stranou Československa.
 • Sľubujem, že budem vojakom statočným a disciplinovaným, že budem dôsledne a iniciatívne plniť ustanovenia vojenských predpisov, rozkazy veliteľov a zachovávať vojenské tajomstvo. Svedomite sa budem učiť ovládať vojenskú techniku a zbrane, zverené mi pracujúcim ľudom a pripravovať sa na boj, aby som mohol na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky čo najlepšie brániť svoju rodnou, vlasť a jej socialistický poriadok proti každému nepriateľovi.
 • Na obranu socializmu som vždy pripravený stať pevne v radoch ozbrojených síl Československé socialistické republiky po boku Sovietskej armády i armád ostatných socialistických štátov v boji proti jeho nepriateľov a nasadiť i svoj život k dosiahnutiu víťazstva.
 • Tak prisahám!

Vojenská prísaha vojakov Československej federatívnej republiky od roku 1990

 • Ja, vojak Československej armády, vedomý si svojich občianskych a vlasteneckých povinností, slávnostne prehlasujem, že budem verný Československej federatívnej republike .
 • Budem vojakom statočným a disciplinovaným a budem plniť ustanovenia vojenských predpisov. Svedomite sa budem učiť ovládať vojenskou techniku a zbrane a pripravovať sa pre ochranu slobody a nezávislosti Československej federatívnej republiky.
 • Pre ochranu vlasti som pripravený nasadiť i svoj život.

Denný poriadok vojaka základnej služby (VZS) v kasárňach

Režim dňa bol pripravený tak, aby vojak mal dôsledný časový plán stáleho zamestnania organizovaného profesionálnymi vojakmi na rote, v auto parku, na štábe, v strážnej a dozornej službe i v osobnom voľne. Každodenný rozvrh činnosti na útvaroch CSĽA vyzeral približne takto (líšil sa zväčša druhom vojsk, ale štruktúra bola veľmi podobná):

 • 06:00 h BUDÍČEK (v nedeľu bol budíček o 07:00 h)
 • 06:05 – 06:35 h Rozcvička mužstva pod dohľadom dozorného útvaru (v nedeľu rozcvička nebola)
 • 06:45 – 07:00 h Osobná hygiena
 • 07:00 – 08:00 h Raňajky
 • 08:00 - 08:40 h Nástup útvaru do zamestnania spojený s poradovým cvičením
 • 08:40 – 08:45 h Rozvod do zamestnania
 • 08:00 – 12:00 h Dopoludňajšie zamestnanie
 • 12:00 – 13:00 h Príprava na obed, obed, obedová prestávka
 • 13:00 – 16:30 h Popoludňajšie zamestnanie
 • 15:00 – 16:00 h Príprava rozkazom určených vojakov na CS (celodennej smene - dozorná a strážna služba)
 • 16:00 – 16:30 h Nástup vojakov zaradených do CS s novým Dozorným útvaru
 • 16:30 – 17:30 h Uloženie techniky a materiálu, nástup na denný rozkaz, pošta
 • 17:30 – 18:30 h Príprava na večeru, večera
 • 18:30 – 19:30 h Osobné voľno
 • 19:30 – 20:00 h Povinné sledovanie Televíznych novín v rámci PŠM (politické školenie mužstva)
 • 18:30 – 22:00 h Po večery vychádzky z kasárni do mesta, teda tí ktorý ju dostali
 • 20:00 – 21:30 h Osobne voľno na rote - batérii
 • 21:30 – 22:00 h Večerný nástup, fyzická kontrola prítomných vojakov.
 • 22:00 h VEČIERKA (v sobotu bola večierka o 23:00 h)

Zozbieraný slovník výrazov vojakov základnej vojenskej služby

 • absík, špagát, špagi - absolvent, ktorý mal za sebou Vojenskú katedru VŠ (VKVŠ) a následne ešte slúžil 12 mesiacov v armáde ako vojak základnej služby. Boli to absolventi vysokých civilných škôl, pre ktorých platil zvláštny štatút výkonu základnej vojenskej služby a vychovávali sa z nich dôstojníci v zálohe
 • apelplac - nástupište pred dozorným posádky alebo útvaru k preberaniu väzňov
 • arma - posádkový bufet, predajňa v priestoroch kasární
 • atombordel –gumený ochranný oblek jednotlivca proti ZHN
 • atómkaša - hrachová kaša, alebo kaša zo zemiakového prášku zelenej farby
 • báger - polievková lyžica použiteľná na najrozličnejšie činnosti
 • banány - pyžamo (nočný úbor na spanie)
 • basista – väzeň (vojak potrestaný väzením)
 • bažant, alebo myš - nováčik (čerstvo narukovaný vojak)
 • bevko, befko - bojové vozidlo pechoty (BVP-1, BVP-2)
 • bigoš - motostrelec (pešiak)
 • blembák - helma (kovová ochranná prilba určená na bitevné pole)
 • bonzák – vojak ktorý donášal na svojich kolegov
 • bufet – pokrm, jedlo pre starší ročník (pripravovali ho vojaci mladšieho ročníka - formou úsluhy)
 • bufet skrinka - skrinka pre uskladnenie osobných vecí vojaka
 • buffy - ťažké kožené čižmy do veľmi zlého počasia
 • bufík, bufáč - tepelný zdroj (pec na tuhé palivo, pomocou ktorého sa kúrilo na izbách, alebo vykurovanie vo vojenských vozidlách)
 • buzerák, buzerplac - betónová, alebo asfaltová plocha, kde sa konali nástupy útvaru a cvičila sa na nich poradová príprava
 • cesťák - písomný doklad na služobnú cestu (cestovný príkaz na vykonanie služobnej cesty)
 • céeska – 24 hodinová služba v dozornej, alebo strážnej službe
 • čop, čopka - čierne opustenie posádky (zbehnutie)
 • deväťák - dozorný útvaru (službu konajúci vojak z povolenia zodpovedný za činnosť u útvaru v mimopracovnej dobe)
 • dráti, drôtiky - spojári, spravidla vojaci ZS, ktorí absolvovali prijímač v Poprade alebo v Novom Meste nad Váhom
 • frčka (frčky) – hodnostné označenie pre poddôstojníkov (jedna frčka bola hodnosť slobodník, dve desiatnik, tri bola hodnosť čatára)
 • funglovka - nová nepoužitá vec, nová výstrojná súčiastka
 • uloženka - vec, ktorá bola uložená v skladoch a mala sa použiť len v prípade vojny
 • guma, gumák - vojak z povolania
 • hádéčko - hospodársky deň (HD) - takzvaný upratovací deň (rajóny), teda deň v ktorom sa všetko upratovalo u útvaru (ubykácie, autoparky, priľahlé vonkajšie priestory u útvaru)
 • hadica – označenie vojaka tankového vojska
 • hadice - tankisti
 • hafan - delostrelec
 • hokej - zmätok, chaos, ľudovo povedané absolútna dezorientácia pri plnení služobných činností vojakov
 • humus - neporiadok, špina
 • humusáky - teplé vložky do odevu vz.60 (ihličky)
 • chemici - oslovenie pre kuchárov
 • ihličky – vojenský odev odev vz.60
 • jukebox, metro - druh šikanovania medzi vojakmi základnej služby
 • kačáky - chôdza v drepe, spravidla na rozcvičke
 • kádéčko - konzervovaná dávka potravín (KDP). Vojaci ju dostávali zväčša keď chodili do dozornej, alebo strážnej služby na odlúčených pracoviskách, alebo ak šli na dovolenku či na krátkodobé upustenie posádky (KVOP). Išlo o dávku potravín v konzervách, ktorá bola uskladňovaná pre vojnové potreby a z dôvodu obmeny (dátumu trvanlivosti) boli týmto spôsobom dané do spotreby vojakom a nahrádzané novými KDP v skladoch.
 • kanady - vojenská vysoká kožená obuv vz.60
 • kasíno - označenie pre kasárne
 • kečup - výsadkársky baret
 • kombajn, twister - sústava kief so záťažím a tiahlom (určené pre leštenie navoskovaných parkiet). Drevené parkety tvorili takmer vo všetkých kasárňach hlavný architektonický prvok podláh na ubykáciách mužstva
 • kongo - kabát k odevu vz.60
 • kontráš - člen vojenskej kontrarozviedky
 • kosa – pomenovanie pre nízku teplotu vzduchu (zima)
 • lampasák, lampión – dôstojník z povolania
 • lapiduch - zdravotník
 • lietačka – poriadková hliadka, ktorá mala za úlohu na verejnosti kontrolovať vojakov základnej služby na vychádzkach, či chodia predpisovo ustrojení, či nepožívajú alkoholické nápoje v nadmerných množstvách a či ich správanie na verejnosti je v súlade s vojenskými poriadkami a predpismi
 • lodička - pokrývka hlavy k služobnej rovnošate vz.63
 • malý kôň – pomocník dozorného útvaru
 • mazák - vojak po 12 mesiacoch vojenskej služby (myslí sa vojak základnej služby)
 • suprák - vojak po 18 mesiacoch vojenskej služby (myslí sa vojak základnej služby)
 • mazlák - mazľavé mydlo na drhnutie a čistenie podlahy
 • opičia dráha - prekážková dráha na ktorej sa precvičovala fyzická zdatnosť vojakov
 • opušťák - povolenie ku krátkodobému opusteniu kasární (KVOP). Udeľovalo sa za odmenu
 • pádlo, záložka - záhyb na chrbte saka vz.63 alebo blúzy vz.60 v podaní vojakov v hierarchii suprák
 • záložka - vojak na manévroch
 • politruk – zástupca veliteľa pre veci politické (ZVP), politický dôstojník ktorý zodpovedal za politickú prípravu vojakov
 • pollitre - vysoké kožené čižmy
 • polročiaci – vojaci ZS po 6 mesiacoch služby
 • poradovka - poradový výcvik. Súbor vojenských cvičení v poradovom kroku, v poradových cvičeniach s a bez zbrane
 • pošťák - vojak z povolania s práporčíckou hodnosťou
 • rajón - priestor roty (ubykácia)
 • regál - spodná časť vojenskej dvoj postele
 • reluty – diéty za čas strávený mimo kasárni (dovolenky, alebo KVOP). Vyplácali sa peniaze, ako náhrada za neodobranú stravu (keďže bol vojak na dovolenke, alebo mimo posádku a stravoval sa na vlastné náklady).
 • sahara – signál pre vojakov mladších ročníkov, ak vojaci starších ročníkov mali smäd
 • saigon – spôsob výcviku medzi vojakmi základnej služby (tvrdý výcvik niekedy až do bezvedomia)
 • salám - status vojaka základnej služby, prejavujúceho nezáujem o akúkoľvek činnosť
 • sapík (ale aj sklopka v závislosti či šlo o zbraň s pevnou, alebo sklopnou pažbou) - samopal vz.SA-58 (automatická samopalná zbraň ráže 7.62 mm)
 • stojka - priestor v ktorom sa pohyboval službukonajúci vojak na stráži
 • škrabka – čistenie zemiakov do kuchyne (na potreby vojenskej kuchyne vychádzal u útvaru poradovník v ktorom boli určené v poradí podľa dátumov vojenské jednotky, ktoré v skorých ranných hodinách prichádzal do priestorov kuchyne a vykonávali škrabanie zemiakov, ktoré v danom dni boli k obedu, alebo večeri
 • štábak – PRAGA V3S s pevnou skriňovou nadstavbou
 • UHO – univerzálna hnedá omáčka určená k jedlu, bez identifikovateľnej chuti, koexistencie, či zápachu (podávala sa zväčša, ako príloha v negurmánskych kombináciách)
 • výbrus – typické vojenský strih (veľmi krátky účes)
 • výklep - pasovanie na mazáka, po 12 mesiacoch služby
 • výkoňák - výkonný práporčík
 • žižkovák - označenie žiakov vojenských gymnázií (z ktorých boli neskôr vychovávaní dôstojníci ČSĽA)

Pozemné vojsko bolo najpočetnejšou zložkou armády. Jeho hlavnou údernou silou boli tanky a delostrelectvo. Delostrelci mali vo výbave mínomety a protitankové kanóny. K pozemnému vojsku patrili motostrelecké a tankové jednotky, útvary protivzdušnej obrany, delostrelectvo a vojskové služby - ženijné vojsko, spojovacie vojsko, chemici, železničné a výsadkové vojská. Ženisti boli vybavení odmínovacími tankami a technikou zaisťujúcou prepravu vojsk cez vodné toky a iné terénne prekážky. Železničné vojsko bolo schopné zaisťovať výstavbu a obnovu železničných tratí, vrátane mostov a zabezpečovacích zariadení na údržbu železničných vozidiel. Vojenské letectvo bolo vybavené nadzvukovými lietadlami, bojovými vrtuľníkmi a raketovými zbraňami.

Druhy vojsk a služieb

Vojenský personál sa odborne členil do takzvaných ČVO (číslo vojenskej odbornosti):

 • 100 - 119 Motostrelecké vojsko
 • 120 - 129 Výsadkové vojsko
 • 130 - 139 Tankové vojsko
 • 140 - 179 Tanková a automobilová služba
 • 180 - 224 Raketové vojsko a delostrelectvo
 • 225 - 299 Výzbrojná služba
 • 300 - 304 Protivzdušná obrana štátu
 • 305 - 349 Protilietadlové vojsko
 • 350 - 399 Vojsko protivzdušnej obrany pozemného vojska
 • 400 - 459 Letectvo
 • 460 - 469 Mechanizácia a automatizácia velenia
 • 470 - 489 Politický aparát
 • 490 - 499 Kádrový aparát
 • 500 - 539 Ženijné vojsko
 • 540 - 569 Železničné vojsko
 • 570 - 599 Chemické vojsko
 • 600 - 659 Spojovacie vojsko
 • 660 - 669 Rádiotechnické vojsko
 • 670 - 679 Rádiotechnický prieskum
 • 680 - 699 Vojsko rádiotechnického boja (REB)
 • 700 - 704 Vševojskový týl
 • 705 - 709 Automobilové vojsko
 • 710 - 719 Vojenská doprava
 • 720 - 739 Cestné vojsko
 • 740 - 759 Služba pohonných hmôt a mazív (PHM)
 • 760 - 779 Proviantná služba
 • 780 - 799 Výstrojná služba
 • 800 - 879 Zdravotná služba
 • 880 - 899 Veterinárna služba
 • 900 - 919 Topografická služba
 • 920 - 929 Doplňovací služba MVS
 • 930 - 933 Šifrová služba
 • 934 - 939 Administratíva(služba)
 • 940 - 949 Stavebno a ubytovacia služba
 • 950 - 954 Finančno ekonomická služba
 • 955 - 959 Vojenská justícia
 • 960 - 964 Vojenská hudba
 • 965 - 969 Kultúrno umelecká služba
 • 970 - 974 Vojenská telovýchova
 • 975 - 977 Učitelia všeobecne vzdelávacích predmetov
 • 978 - 979 Tlmočníci a prekladatelia
 • 980 - 989 Špeciálne odbornosti
 • 990 - 999 Vojenská kontrarozviedka a ministerstvo vnútra
Zobrazené 22133 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

3 komentáre

 • Jan piatok, 26 február 2016 17:17 Napísal(a) Jan

  Len mala poznamka: KVOP - kratkodobe volno na opustenie posadky - opustak

 • Ing. Štefan Blažek streda, 14 október 2020 20:49 Napísal(a) Ing. Štefan Blažek

  Pamätá si niekto koľko bolo služné vojaka, slobodníka, desiatnika a čatára základnej služby v ČSLA v roku 1970?

 • Vaclav nedeľa, 01 november 2020 14:19 Napísal(a) Vaclav

  V roce 74 bylo 90,120 150 Kč

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. roky socializmu

 • Ako sa správne obliekať
  Ako sa správne obliekať VIETE, ŽE aj šaty a bielizeň môžu spôsobovať podráždenia až ochorenia kože? Na kožu nepriaznivo pôsobí buď samotná tkanina alebo…
 • Statočná Alena
  Statočná Alena „JE TO DIEVČA, ktoré má nesmierne statočný vzťah ku svojej práci i k životu.” Toľko nám povedal na začiatku nášho…
 • Civilná obrana ČSSR
  Civilná obrana ČSSR V POSLEDNOM trojročnom období snažia sa vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdiť dlhodobú mierovú iniciatívu ZSSR a…
 • ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach
  ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach Medzi najaktívnejších zberačov liečivých rastlín patria iskry a pionieri ZDŠ v Topoľčiankach a Alekšinciach. Tak ich pochválila súdružka Ondriašová —…
 • Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar
  Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar V Nitre (píše sa november rok 1981 - pozn. redakcie) sa zišlo 30 mladých ľudí zo Západoslovenského kraja, aby si…
 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTEVNÍCI tohtoročného Medzinárodného strojárske-ho veľtrhu v Brne v expozícii AZNP Mladá Boleslav mali možnosť si prezrieť nový československý automobil ŠKODA…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Práve tu je 565 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 • Vasilij Grigorievič Zajcev
  Vasilij Grigorievič Zajcev Vasilij Grigorievič Zajcev sovietsky ostreľovač hrdina Sovietskeho zväzu, účastník bitky o Stalingrad. Jeden z najslávnejších sovietskych snajperov druhej svetovej vojny.…
 

Kolektivizácia

 • Anděl na horách
  Anděl na horách Zlaté filmové 50' roky boli tým pravým v propagácii rekreácií ROH (revolučné odborové hnutie) o ktoré nebol z počiatku ani…
 

Stagnácia

 • Motorizmus za socializmu
  Motorizmus za socializmu Dnes mať auto, je v podstate takmer nevyhnutnosťou vlastnej mobility. Výber typov vozidiel a značiek je v súčasnosti tak rozsiahly,…
 

Normalizácia

 • Atomobilka aj na Slovensku
  Atomobilka aj na Slovensku Koncom minulého roka prebehla dennou tlačou správa, že Predsedníctvo OV KSČ a Federálna vláda rozhodli o rozvoji integrovanej výroby jednotného…
 

Socialismus

 • Elektronika 2
  Elektronika 2 DIGITÁLNE ZOBRAZOVANIE časového údaju je vo svete bežné, no náš hodinársky priemysel sa nemôže pochváliť ani jedným modelom číslicových hodín.…
 

Privatizácia

 • Železná opona
  Železná opona Železná opona, termín ktorý vyjadroval imaginárnu hranicu rozdelenia Európu na dva politické póly. Na socialistický a kapitalistický. Išlo o hermeticky…
 

Globalizácia

 

Pripravované články

Zenit SSM

Zenit SSM

1600 hliadok RM sa v roku 1973 pričinilo o úsporu viac než 13 miliónov korún, zlepšovacie nápady predstavovali prínos 22 miliónov korún.

Bude publikované:
štvrtok, 23 máj 2024 08:00


Záhady jazier a riek

Záhady jazier a riek

Dno teplejšie ako povrch, alebo - blúdiaci Lobnor a záhada Čadského jazera. To všetko sa dozviete z tohoto retro článku zo 70. rokov minulého storočia.

Bude publikované:
sobota, 01 jún 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.