utorok, 29 november 2022 11:48

Čo je IQ?

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Čo je IQ? Čo je IQ? Časopis Elektrón

INTENZÍVNY ZÁUJEM o podstatu inteligencie začali v minulom storočí prejavovať najmä biológovia a psychológovia. Slávni vedci Ch. Darwin a H. Spencer vo svojich prácach dokazovali, že evolúciou sa popri vývoji mozgu súčasne zvyšuje aktivita organizmu, objavujú sa zložitejšie formy správania. U nižšie organizovaných živočíchov je možné pozorovať jednoduché, vrodené reakcie na podnety z prostredia. Tieto mechanizmy uľahčujú prispôsobovanie sa organizmu novým podmienkam. Na druhej strane vyššie živočíchy a človek sa podstatne ľahšie prispôsobujú novému prostrediu a dokážu vytvoriť zložitejšie formy správania. Obaja spomenutí vedci považovali inteligenciu za všeobecnú vrodenú vlastnosť, vďaka ktorej organizmus využíva predošlé skúsenosti, dokáže sa dostatočne prispôsobiť prostrediu a prejavuje schopnosť učiť sa. Avšak po čase vysvitlo, že ľudská inteligencia má zložitejšiu podstatu. Roky 1904 sa stali známe práce francúzskeho psychológa Alfréda Bineta, ktorý bol menovaný do funkcie člena komisie francúzskeho ministerstva osvety pre skúmanie duševných schopnosti deti, zaraďovaných do špeciálnych škôl. Binet vedel, že komisia nedosiahne úspech, pokiaľ sa všeobecné úvahy o inteligencii nedoplnia konkrétnymi meraniami. V rokoch 1905 až 1911 so svojim spolupracovníkom lekárom Simonom zostavil niekoľko skúšok na zisťovanie úrovne rozumových schopnosti, ako sú napr. pamäť, chápanie slov, usudzovanie. Takto bolo možné rozlíšiť normálnych jednotlivcov od duševne zaostalých.

Pri svojich výskumoch si obaja vedci povšimli, že istú rozumovú úroveň možno dosiahnuť v určitom veku. Preto zaviedli pojem tzv. mentálneho veku, ktorý nie je totožný s kalendárnym. Ak napríklad osemročné dieťa dokáže vyriešiť iba také úlohy ako šesťročné, vieme, že zaostáva o dva roky. Konečným cieľom tohto postupu sa stalo určovanie počtu rokov, ktorým sa dieťa odlišuje od normy, t. j. od skupiny vrstovníkov na svojej vekovej úrovni. Nemecký psychológ Stern upozornil na fakt, že spomínané „dvojročné zaostávanie" nemá rovnakú hodnotu v štyroch a povedzme v dvanástich rokoch. Zaostávanie dieťaťa v prvom prípade je podstatne vyššie než v druhom. Preto Stem navrhol, aby mentálny vek vydelili kalendárnym vekom, čim vznikol tzv. duševný kvocient 6:8. t. j. 0,75. Neskôr kvôli zjednodušeniu zápisu ho vynásobili číslom 100 (0,75 X 100 — 75). Takto sa zrodil inteligenčný kvocient, označený skratkou IQ (v danom prípade 75). Čo je vlastne Binetov inteligenčný test meria? Napríklad v treťom roku sa od dieťaťa vyžaduje zvládnutie jednoduchých manipulácii, akými je napríklad na vlečenie korálkov, chápanie jednoduchých pojmov (napríklad otázky: „Na čo máme pec?"), porovnanie paličiek rôznych dĺžok a podobne. Odpovede sa bodujú. Je pochopiteľné, že so stúpajúcim vekom sa postupne zvyšuje aj náročnosť úloh a požiadavky na kvalitu myslenia. Tak napríklad úlohy pre 13. rok vyžadujú už chápanie abstraktných pojmov („čo rozumieme pod slovom porovnávanie?"), pamäť pre vety (vyžaduje sa doslovné zopakovanie vety: „Lietadlo opatrne pristalo v priestore, ktorý bol preň pripravený."), zostavenie vety z poprehadzovaných slov (napr. zo slov „Mu prosi som môj kamarát nožik požičal aby svoj ma") atď. Všetky tieto úlohy vyžadujú dobré abstraktné myslenie a úsudok. pripadne aj vedomosti a pamäť.

Celkove teda pod pojmom inteligencia rozumieme schopnosť rýchle a presne vynímať, myslieť a konať. Meriame ju hodnotením tých myšlienkových operácii (ako sú napr. chápanie, nachádzanie vzťahov, riešenie problémov, usudzovanie atď.), ktoré sú pre človeka najdôležitejšie.Veľká väčšina skúmaných detí má IQ od 90 do 110. To znamená, že ide o tzv. priemernú inteligenciu.Podľa nameraných hodnôt IQ možno popísať tzv. pásma inteligencie.

IQ Hodnotenie
0 - 25 Idiocita (jedinci, ktorí sú v dospelom veku na úrovni asi trojročných detí)
26 - 50 Imbecilita (6.r)
51 - 70  Debilita (12 r.)
71 - 80 Slaboduchosť
81 - 90 Podpriemerná inteligencia
91 - 110 Priemerná inteligencia
111 - 120 Ľahko nadpriemerná inteligencia
121 - 130 Značne nadpriemerná inteligencia
131 - 140 Vysoká inteligencia
140 a vyššie Genialita

Žiadny doposiaľ známy test inteligencie nedokáže merať iba vrodenú inteligenciu nezávisle od skúsenosti a výchovy. To znamená, že do úvahy je potrebné brat aj pracovnú vytrvalosť, správne študijné návyky a priaznivé okolie, ktoré prispievajú k rozvoju schopnosti. Niektorí buržoázni psychológovia zdôrazňujú vrodenosť inteligencie, čim sa neraz zdôvodňujú teórie o rasovej nadradenosti určitých národov. Prejavili sa tiež snahy dokazovať „neplnohodnotnosť" niektorých národov, ich „zaostalú" kultúru a pod. Sovietsky psychológ A. R. Lurija uskutočnil v tridsiatych rokoch výskumy v kišlakoch (dedinách) a na horských pastvinách (džajlau) v odľahlých oblastiach Uzbekistanu. Bez ohradu na to, že stará kultúra Uzbekistanu priniesla veľmi cenné umelecké, vedecké a architektonické diela, ľudové masy žili po stáročia v podmienkach zaostávajúceho poľnohospodárstva, zostávali negramotné a pod brzdiacim vplyvom islamského náboženstva. Ukázalo sa, že významné zmeny v spoločenských podmienkach priniesli aj zmeny v kvalite myslenia ľudí. Odborníci zistili, že inteligencia nie je všeobecná. jednotná schopnosť, ale že má teoretickú, praktickú a sociálnu zložku. Teoretická inteligencia vyjadruje schopnosť zaobchádzať s pojmami a problémami, praktická inteligencia dovoľuje manipulovať s predmetmi alebo ná-strojmi, zatiaľ čo sociálna inteligencia predpokladá vhodné správanie v kontaktoch medzi ľudmi. Nie vždy sú jednotlivé časti v súlade — nepríjemný je najmä nedostatok sociálnej inteligencie. V takomto prípade aj ostatné zložky akosi strácajú na hodnote. Úroveň inteligencie nie je osudove daná a nemenná. Sú známe mnohé prípady, keď sa výsledky zlepšili až o 20 bodov, hneď keď sa odstránili okolnosti. ktoré nepriaznivo ovplyvňovali vývin dieťaťa — napríklad nepriaznivé pomery v rodine alebo v škole. Inteligencia sa nemeria len psychologickými testami, ale sa často neodborne skúma v každodennom živote. Najčastejšie dochádza k chybnému odhadu, podľa výrazu tváre, oblečenia, spoločenského vystupovania a pod. V bežnom hovorovom styku sa často používa fráza „taký inteligentný človek a urobil takú hlúposť ". Vyplýva z toho, že ľudské správanie, najmä v kritických situáciách je veľmi zložité a závisí od celej osobnosti človeka. Inteligencia je jej dôležitou, avšak nie jedinou súčasťou. Ved aj v každodennom živote dochádza k situáciám, v ktorých rozhodujú morálne a charakterové vlastnosti, keď charakterný, avšak menej inteligentný človek sa môže zachovať správnejšie, než inteligentný, no menej charakterný jedinec. To však neznamená, že inteligencia aspoň že výška IQ nemusí byť totožná so školským prospechom. Zistilo sa napríklad, že z celkového počtu asi 15 % deti, ktoré u nás neukončia povinnú školskú dochádzku, len asi 2 % má nízku inteligenciu. Neprospech ostatných deti súvisí skôr s inými vplyvmi, ako sú napr. nezáujem o vyučovanie, nevhodná rodinná výchova, chybné zmysly, rôzne ochorenia a pod. Neraz sa stáva, že žiak s vysokou inteligenciou je iba priemerným žiakom, ak mu chýba záujem a vytrvalosť avšak pracovitý a usilovný žiak s priemernou inteligenciou môže dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Inteligencia predstavuje veľmi dôležitú, ale nie jedinú schopnosť človeka.

Aby človeku priniesla šťastie a spokojnosť, musí byť vyvážená jeho bohatým vnútorným svetom, primeranou sebarealizáciou, vôľou a charakterom. A predovšetkým snahou, aby všetky svoje schopnosti uviedol do súladu so záujmami celku.

Zdroj: časopis Elektrón

Zobrazené 410 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

československý filmový týdeník 1965 01 youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. roky socializmu

 • Ako sa správne obliekať
  Ako sa správne obliekať VIETE, ŽE aj šaty a bielizeň môžu spôsobovať podráždenia až ochorenia kože? Na kožu nepriaznivo pôsobí buď samotná tkanina alebo…
 • Statočná Alena
  Statočná Alena „JE TO DIEVČA, ktoré má nesmierne statočný vzťah ku svojej práci i k životu.” Toľko nám povedal na začiatku nášho…
 • Civilná obrana ČSSR
  Civilná obrana ČSSR V POSLEDNOM trojročnom období snažia sa vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdiť dlhodobú mierovú iniciatívu ZSSR a…
 • ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach
  ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach Medzi najaktívnejších zberačov liečivých rastlín patria iskry a pionieri ZDŠ v Topoľčiankach a Alekšinciach. Tak ich pochválila súdružka Ondriašová —…
 • Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar
  Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar V Nitre (píše sa november rok 1981 - pozn. redakcie) sa zišlo 30 mladých ľudí zo Západoslovenského kraja, aby si…
 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTEVNÍCI tohtoročného Medzinárodného strojárske-ho veľtrhu v Brne v expozícii AZNP Mladá Boleslav mali možnosť si prezrieť nový československý automobil ŠKODA…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Práve tu je 716 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 • Slapská priehrada
  Slapská priehrada Slapská priehrada je vodná nádrž na rieke Vltava v okresoch Praha-západ a Příbram. Táto piata najväčšia česká vodná nádrž je…
 

Kolektivizácia

 

Stagnácia

 • JAWA 250
  JAWA 250 JAWA 250 motorka pre veľkých chlapcov Aspoň tak si hovorievali chalani z čias socialistického Československa, kde na Pionieroch o 50…
 

Normalizácia

 

Socialismus

 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTEVNÍCI tohtoročného Medzinárodného strojárske-ho veľtrhu v Brne v expozícii AZNP Mladá Boleslav mali možnosť si prezrieť nový československý automobil ŠKODA…
 

Privatizácia

 • Bavlnárske závody Ružomberok
  Bavlnárske závody Ružomberok Bavlnárske závody Ružomberok - na vrchole 80. rokov 20.storočia pod názvom Bavlnárske závody Vladimíra Iľjiča Lenina (skratka BZVIL). Továreň na…
 

Globalizácia

 • Arcibiskup Róber Bezák
  Arcibiskup Róber Bezák ThLic. Róbert Bezák, duchovný vodca, symbol nádeje a oázy duchovného pokoja, arcibiskup bez úradu, zosadený bez verejne známeho dôvodu, sa…
 

Pripravované články

Predajne - v roku 1979

Predajne - v roku 1979

Viete čo sa predávalo v obchodoch s elektrom v roku 1979. A za aké ceny? Nuž, čítajte.

Bude publikované:
piatok, 26 apríl 2024 08:00


Vyberáme z časopisu Roháč...

Vyberáme z časopisu Roháč...

Kam čert nemôže, pošle ženu, alebo niekoľko úryvkov humoru z dobového časopisu Roháč.

Bude publikované:
streda, 01 máj 2024 08:00


Raketoví modelári Topoľčianskeho okresu

Raketoví modelári Topoľčianskeho okresu

Dnes sa mládež venuje hlavne svojím herným tabletom. A čomu sa venovala mládež v 70.rokoch minulého storočia? Raketovému modelárstvu.

Bude publikované:
pondelok, 13 máj 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.