streda, 06 február 2013 18:28

Zasedání ÚV KSČ 31. 5. 1969

Napísal(a)
Ohodnoťte tento článok
(0 hlasov)
Československý komunista Československý komunista Hej rup!

Soudružky a soudruzi

dnešnímu zasedání ÚV se předkládá návrh, aby byli někteří soudruzi vyloučeni z pléna ÚV, mezi nimi i já s odůvodněním, že jsem hlasoval proti smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území naší republiky. Tím jsem se dopustil přestupku proti stranické kázni. Rád bych předeslal několik poznámek a to: Návrh neříká, který orgán se usnesl na této smlouvě a pokud jsem byl informován, na schůzi členské skupiny parlamentní nedošlo k formálnímu usnesení. Chtěl bych, aby předsednictvo tuto stranu věci podrobně objasnilo.

Chci ÚV dále upozornit na to, že dosud nebyl nikdo vyloučen z ÚV, kdo nese přímou odpovědnost nebo spoluzodpovědnost za to, že desítky, desítky nevinných lidí byli odevzdáni potupné smrti do rukou kata. Že tisíce a desetitisíce lidí bylo na základě vykonstruovaných obvinění odsouzeno na dlouhá léta mučení a vězení a že mnozí z nich ve vězení svůj život skončili, aniž viděli světlo svobody.

Doposud nebyl rovněž vylučován z ÚV nikdo, kdo nese odpovědnost za dlouholetou vleklou hospodářskou krizi, která nás dovedla až do dnešního stavu a nic na tom nemohou změnit pokusy svalovat příčiny tohoto stavu na několik měsíců minulého roku. A mohli bychom tak probírat jeden úsek hospodářského a veřejného života za druhým, sociální problematiku a ptát se, kdo to zavinil, kdo nese odpovědnost za dnešní neutěšený stav. Není přece tajemstvím, že zde v tomto sále sedí řada členů, kteří po léta zaujímali zodpovědná vedoucí místa v našem veřejném životě a nemohou se vyhnout zodpovědnosti, nebo alespoň spoluzodpovědnosti za vše, co tak tvrdě naše veřejnost odsuzuje.

Se zájmem jsem včera poslouchal soudruha Krajčíra a obdivoval jsem jeho krátkou paměť. V podkladech ÚV hovoří o kritické hospodářské situaci. Nezdá se s. Krajčírovi, že ministroval dvacet let a že byl také místopředsedou vlády a po léta členem ÚV a měl přece plnou spoluzodpovědnost za tuto dlouholetou krizi? Sedí zde rovněž soudruzi Hendrych, Šimůnek, Lenárt a mnoho dalších bývalých vedoucích funkcionářů, kteří po léta vedli tuto zemi. Snad oni nemají žádnou zodpovědnost za tento stav? Soudruh Hendrych byl po léta druhým a svojí činností a vlivem prakticky často prvním člověkem v tomto státě. Je on bez zodpovědnosti? Manévr svalovat vše na polednové období je příliš průhledný. Jde o to svalit zodpovědnost na druhé. Tento manévr se nemůže podařit.

Je málo času, abych se pouštěl do všech problémů, ale každému je jasné oč jde. Ovšem na druhé straně se navrhuje tvrdá sankce za otevřený postoj ke smlouvě o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR. Je známo, že jsem odmítl podepsat tzv. moskevský protokol. Odmítl jsem proto, že jsem v něm viděl dokument, který všestranně svazoval ruce naší republice. Odmítl jsem jej podepsat proto, že se to dělo v ovzduší vojenského obsazení republiky, bez konzultace s ústavními orgány a v rozporu s cítěním lidu této země. Když potom byla v národním shromáždění předložena k ratifikaci dohoda o dočasném pobytu sovětských vojsk na území ČSSR, hlasoval jsem proti ní jako smlouvě, která byla v rozporu se zásadami Charty organizace spojených národů, to je dobrovolnost. Podepisovala se v atmosféře nátlaku politického i mocenského za okolností, které jsou v rozporu s principy soužití socialistických národů i s mezinárodními dokumenty. Podepisovala se za přítomnosti cizích vojáků a mohutné vojenské techniky. Smlouva byla napsána nikoliv pérem, ale hlavněmi děl a samopa1ů. V této souvislosti si dovoluji citovat z návrhu SSSR na novou definici agrese, kterou SSSR předložil v nedávné době v OSN. Říká se v tomto návrhu: ozbrojená agrese přímá neb nepřímá je použití ozbrojené síly státem jako první proti jinému státu v rozporu s cíli, zásadami a ustavením Charty spojených národů. Dále se mluví v textu: ...kterýkoliv z následujících činů, pokud je spáchá stát jako první, a to bez vyhlášení války, bude považován jako akt ozbrojené agrese. A mezi těmito činy se jmenuje bombardování neb střelba na území a obyvatelstvo jiného státu nebo útok na jeho území, námořní a letecké síly. Hlasoval jsem proti smlouvě jako poslanec v souladu s cítěním a přáním velké většiny voličů a občanů této země. Ostatně je známo odmítavé stanovisko k vojenskému obsazení ČSSR některých významných komunistických stran, které jsou u moci a rovněž ve velké většině komunistických stran kapitalistických zemí, mezi nimi těch nejvýznačnějších. Je známo, že stanovisko odsuzující obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy podporují i sjezdy některých stran, jako IKS. Nikdo nemůže popřít, že vojenský zásah v Československu těžce poškodil mezinárodní komunistické hnutí v očích světové veřejnosti a byl důkazem neschopnosti socialistických zemí řešit své rozpory na základě zásadě mírového soužití. Dokazuje to obraz hlubokých rozporů v celém komunistickém hnutí - zejména v čínsko-sovětském konfliktu, v rozporu v názorech mezi některými zeměmi Varšavské smlouvy a jinými socialistickými zeměmi s velkým počtem jiných komunistických stran.

Obsazení ČSSR vojsky Varšavské smlouvy nesporně oslabilo desintegrační tendence v Severoatlantickém paktu a naopak posílilo vliv Spojených států v něm. V této souvislosti dovolte připojit i několik připomínek k dokumentu spojenému s přípravou moskevské porady. Naše delegace a předsednictvo ÚV žádají na delegacích druhých stran, aby se nezabývaly srpnovými událostmi v Československu. Používá se dokonce termínu tzv. československé události. Chce se snad tím říci, že srpen 1968 v Československu vůbec nebyl událostí? V návrhu pro moskevskou poradu se zdůrazňuje, že vývoj socialismu v jedné zemi je věcí celého hnutí. Je-li tomu tak, pak nelze upírat druhým stranám, aby se k srpnovým událostem v Československu nevyjádřily. Je právě věcí celého mezinárodního hnutí, aby svým jednoznačným postojem znemožnilo, aby v budoucnu mohlo kdekoliv dojít k událostem, podobným událostem v Československu. Nejde přece jen o československou záležitost, ale současně jde o zásadu, o problematiku - práva jedné nebo více zemí uplatnit možnosti silnějšího, použít násilí vůči slabšímu a zde již srpen přesahuje rámec Československa, přerůstá hranice naší země. Ne náhodou byl přece formulován odstavec 131, viz str. 147, kapitola IV v návrhu mezinárodního dokumentu pro moskevskou dohodu, v němž se čte: „Účastníci porady potvrzují totožnost své pozice v tom, že základem vzájemných vztahů mezi bratrskými zeměmi jsou zásady proletářského internacionalismu, solidarity a vzájemné podpory, respektování samostatnosti a rovnoprávnosti, vzájemné nevměšování do vnitřních záležitostí. Přísné dodržování těchto zásad je nezbytnou podmínkou rozvoje soudružské spolupráce mezi bratrskými stranami k upevnění komunistického hnutí.“ Bylo by záhodno citovat ještě nejeden z těchto odstavců, ale omezím se na toto.

K samotnému návrhu k mému vyloučení z pléna ÚV KSČ chci říci toto: považuji je za neoprávněné, s průhlednými cíly, které míří dále než jen k mé osobě. Je dobře známo, že přes řadu prohlášení o tom, že budeme uskutečňovat polednovou politiku, vyvolává vývoj posledních měsíců a týdnů obavy a pochybnosti. Celá řada usnesení nižších orgánů strany, přestavba aparátu, tvrdá čistka prováděná v různých institucích a aparátech jdou před leden 1968. Jde o rozsáhlý restaurační proces, o úsilí legalizovat srpen. Získat a přesvědčit veřejnost stranickou a ostatní mohou jen zkušenosti. Zatím - a doufám, že pro vedoucí pracovníky strany a vlády to není tajemstvím - sílí negativní ohlas obyvatelstva, členů i nečlenů strany. Zrychluje se tempo vedoucí k izolaci strany od obyvatelstva, isolaci vedení od členstva, proměně strany z morálně a politicky vedoucí síly v instituci téměř vojensky mocenskou.

Pokud jde o moji stranickou kázeň, soudružky a soudruzi, prokázal jsem ji po dobu více než 38 let svého členství ve straně a více než 40-leté činnosti i v hnutí za okolností velmi složitých historicky i osobně. Nepřijímám výtku neukázněnosti a nesouhlasím s návrhem na vyloučení. Svůj postoj jsem zdůvodnil, aby nebylo příčiny k omylům dalším, pro které se v tomto státě už dost často zvedaly ruce. Historie bezmála v posledních dvou desetiletích je v tomto ohledu bohatá na varovné i letargické zkušenosti.

(Po tomto slovu se předsednictvo ÚV odebralo k poradě a pak původní návrh na vyloučení z ÚV změnilo na vyloučení z KSČ. Po hlasování, v němž bylo asi 12 hlasů proti a asi 20 se zdrželo, byl s. Kriegel vykázán ze sálu.)

František Kriegel vstúpil v roku 1931 do Komunistickej strany Československa. Ako lekár pôsobil na bojiskách španielskej občianskej vojny a v Číne počas druhej svetovej vojny. V päťdesiatych rokoch patril medzi postihnutých stalinizmom. V roku 1968 bol členom Predsedníctva ÚV KSČ a bol jedným z tých reformných predstaviteľov, ktorých sovietske jednotky 21. augusta uniesli. Ako jediný zo zúčastnených na rozhovoroch v Moskve odmietol podpísať tzv. Moskovské protokoly. Neskôr bol zbavený všetkých funkcií. Ako jeden z prvých podpísal Chartu ´77. Až do konca života bol na každom kroku sledovaný ŠtB.

Zdroj: Hej rup!

Tento článok si prečítalo 1773 ľudí Naposledy zmenené štvrtok, 27 jún 2013 20:35
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Komentáre k tomuto článku

Presvedčte sa prosím, že ste vložili všetky požadované informácie označené hviezdičkou (*) . HTML kód nie je povolený. UPOZORNENIE. Z dôvodu veľkého počtu nechcených reklamných oznámení v komentároch, všetky novo vložené komentáre podliehajú schváleniu našim administrátorom, ktorý ich následne zverejní. Sloboda slova tým nie je dotknutá. Nezverejňujú sa len tie komentáre, ktoré obsahujú reklamné oznamy, alebo komentáre, ktoré sú hanlivé, či urážajúce.

Vyhľadávanie

 

60. roky stagnácie

 • Kúpele Korytnica - sláva a pád
  Kúpele Korytnica - sláva a pád Korytnica kúpele sa nachádzali na úpätí horského masívu Nízkych Tatier - pod severnými svahmi Prašivej prístupná z hlavnej štátnej cesty…
 • Motorizmus za socializmu
  Motorizmus za socializmu Dnes mať auto, je v podstate takmer nevyhnutnosťou vlastnej mobility. Výber typov vozidiel a značiek je v súčasnosti tak rozsiahly,…
 • Motocykel JAWA 90
  Motocykel JAWA 90 Považské strojárne n.p. Považská Bystrica, 1967-1973 V roku 1918 vznikla v Mníchove Hradišti dielňa na výrobu presných nástrojov. O jej…
 • Krčmy a pivo v ČSSR
  Krčmy a pivo v ČSSR Krčmy v minulom storočí za éry ČSSR neboli len miestom, kde sa čapovalo pivo a tvrdý alkohol či podával guľáš…
 • Motocykle, skútre a mopedy na doplnkové pôžičky
  Motocykle, skútre a mopedy na doplnkové pôžičky Ako sa nakupovalo za socializmu pracujúcim v šesťdesiatych rokoch minulého storočia ? Čo takto motocykel ? Aké to bolo kúpiť…
 • Kofola
  Kofola Nápoj vznikol začiatkom 60. rokov 20. storočia v československom farmaceutickom závode Galena Opava (národný podnik so zameraním na výrobu liečiv…
Přátelství se Sovětským svazem je nesmysl právě tak, jako nemůže existovat přátelství otroka a otrokáře.

ČSSR Pražské jaro 1968

Chceš-li ztratit přítele, puč mu peníze.

České přísloví

Jan Werich

Jiří Suchý

 

ON LINE

Práve tu je 214 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Prázdná hlava nebolí.

Slovenské príslovie

 

Vojnové roky

 • Operácia Barbarossa
  Operácia Barbarossa 18. decembra 1940 vydal Hitler tajný rozkaz č. 21, ktorý hovoril o napadnutí Sovietskeho Zväzu. Hitler o napadnutí ZSSR písal…
 

Kolektivizácia

 • Dovolená s Andělem
  Dovolená s Andělem Kto žeby nevidel túto filmovú klasiku o trávení dovoleniek v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch minulého storočia. Dnes už v novom…
 

Stagnácia

 

Normalizácia

 • Škoda 720
  Škoda 720 Poznáte automobil Škoda 720? Nie? Ani nemôžete. V dobách reálneho socializmu existoval, ako prototyp. Do sériovej výroby sa však nikdy…
 

Socialismus

 • Pásla kone na betóne
  Pásla kone na betóne Pásla kone na betóne film, ktorý patrí dodnes medzi klenoty novodobej slovenskej filmovej tvorby vychádza z knižnej podoby rovnomenných poviedok,…
 

Privatizácia

 • Malá Československá privatizácia?
  Malá Československá privatizácia? Malá privatizácia československej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993 znamenala riadený odpredaj štátneho majetku…
 

Globalizácia

 

Pripravované články

Životospráva za socializmu

K fenoménom socializmu patrili polotovary. Keď si otvoríte kuchárku z 50. a 60. rokov, v receptoch nájde samé sušené či konzervované potraviny.

Bude publikované:
20.11.2018 16:11


Treska v majonéze, národný podnik Ryba

Za socializmu sa treska v majonéze predávala, ako teplé rožky (hovorievalo sa tak ľudovo), alebo lepšie povedané, s teplými rožkami.

Bude publikované:
30.11.2018 15:11


Československá diaľnica D1

Prvé návrhy na výstavbu diaľnice naprieč Československom sa objavili už v 30. rokoch 20. storočia.

Bude publikované:
10.12.2018 14:12


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2018. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk