utorok, 29 november 2022 11:48

Čo je IQ?

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Čo je IQ? Čo je IQ? Časopis Elektrón

INTENZÍVNY ZÁUJEM o podstatu inteligencie začali v minulom storočí prejavovať najmä biológovia a psychológovia. Slávni vedci Ch. Darwin a H. Spencer vo svojich prácach dokazovali, že evolúciou sa popri vývoji mozgu súčasne zvyšuje aktivita organizmu, objavujú sa zložitejšie formy správania. U nižšie organizovaných živočíchov je možné pozorovať jednoduché, vrodené reakcie na podnety z prostredia. Tieto mechanizmy uľahčujú prispôsobovanie sa organizmu novým podmienkam. Na druhej strane vyššie živočíchy a človek sa podstatne ľahšie prispôsobujú novému prostrediu a dokážu vytvoriť zložitejšie formy správania. Obaja spomenutí vedci považovali inteligenciu za všeobecnú vrodenú vlastnosť, vďaka ktorej organizmus využíva predošlé skúsenosti, dokáže sa dostatočne prispôsobiť prostrediu a prejavuje schopnosť učiť sa. Avšak po čase vysvitlo, že ľudská inteligencia má zložitejšiu podstatu. Roky 1904 sa stali známe práce francúzskeho psychológa Alfréda Bineta, ktorý bol menovaný do funkcie člena komisie francúzskeho ministerstva osvety pre skúmanie duševných schopnosti deti, zaraďovaných do špeciálnych škôl. Binet vedel, že komisia nedosiahne úspech, pokiaľ sa všeobecné úvahy o inteligencii nedoplnia konkrétnymi meraniami. V rokoch 1905 až 1911 so svojim spolupracovníkom lekárom Simonom zostavil niekoľko skúšok na zisťovanie úrovne rozumových schopnosti, ako sú napr. pamäť, chápanie slov, usudzovanie. Takto bolo možné rozlíšiť normálnych jednotlivcov od duševne zaostalých.

Pri svojich výskumoch si obaja vedci povšimli, že istú rozumovú úroveň možno dosiahnuť v určitom veku. Preto zaviedli pojem tzv. mentálneho veku, ktorý nie je totožný s kalendárnym. Ak napríklad osemročné dieťa dokáže vyriešiť iba také úlohy ako šesťročné, vieme, že zaostáva o dva roky. Konečným cieľom tohto postupu sa stalo určovanie počtu rokov, ktorým sa dieťa odlišuje od normy, t. j. od skupiny vrstovníkov na svojej vekovej úrovni. Nemecký psychológ Stern upozornil na fakt, že spomínané „dvojročné zaostávanie" nemá rovnakú hodnotu v štyroch a povedzme v dvanástich rokoch. Zaostávanie dieťaťa v prvom prípade je podstatne vyššie než v druhom. Preto Stem navrhol, aby mentálny vek vydelili kalendárnym vekom, čim vznikol tzv. duševný kvocient 6:8. t. j. 0,75. Neskôr kvôli zjednodušeniu zápisu ho vynásobili číslom 100 (0,75 X 100 — 75). Takto sa zrodil inteligenčný kvocient, označený skratkou IQ (v danom prípade 75). Čo je vlastne Binetov inteligenčný test meria? Napríklad v treťom roku sa od dieťaťa vyžaduje zvládnutie jednoduchých manipulácii, akými je napríklad na vlečenie korálkov, chápanie jednoduchých pojmov (napríklad otázky: „Na čo máme pec?"), porovnanie paličiek rôznych dĺžok a podobne. Odpovede sa bodujú. Je pochopiteľné, že so stúpajúcim vekom sa postupne zvyšuje aj náročnosť úloh a požiadavky na kvalitu myslenia. Tak napríklad úlohy pre 13. rok vyžadujú už chápanie abstraktných pojmov („čo rozumieme pod slovom porovnávanie?"), pamäť pre vety (vyžaduje sa doslovné zopakovanie vety: „Lietadlo opatrne pristalo v priestore, ktorý bol preň pripravený."), zostavenie vety z poprehadzovaných slov (napr. zo slov „Mu prosi som môj kamarát nožik požičal aby svoj ma") atď. Všetky tieto úlohy vyžadujú dobré abstraktné myslenie a úsudok. pripadne aj vedomosti a pamäť.

Celkove teda pod pojmom inteligencia rozumieme schopnosť rýchle a presne vynímať, myslieť a konať. Meriame ju hodnotením tých myšlienkových operácii (ako sú napr. chápanie, nachádzanie vzťahov, riešenie problémov, usudzovanie atď.), ktoré sú pre človeka najdôležitejšie.Veľká väčšina skúmaných detí má IQ od 90 do 110. To znamená, že ide o tzv. priemernú inteligenciu.Podľa nameraných hodnôt IQ možno popísať tzv. pásma inteligencie.

IQ Hodnotenie
0 - 25 Idiocita (jedinci, ktorí sú v dospelom veku na úrovni asi trojročných detí)
26 - 50 Imbecilita (6.r)
51 - 70  Debilita (12 r.)
71 - 80 Slaboduchosť
81 - 90 Podpriemerná inteligencia
91 - 110 Priemerná inteligencia
111 - 120 Ľahko nadpriemerná inteligencia
121 - 130 Značne nadpriemerná inteligencia
131 - 140 Vysoká inteligencia
140 a vyššie Genialita

Žiadny doposiaľ známy test inteligencie nedokáže merať iba vrodenú inteligenciu nezávisle od skúsenosti a výchovy. To znamená, že do úvahy je potrebné brat aj pracovnú vytrvalosť, správne študijné návyky a priaznivé okolie, ktoré prispievajú k rozvoju schopnosti. Niektorí buržoázni psychológovia zdôrazňujú vrodenosť inteligencie, čim sa neraz zdôvodňujú teórie o rasovej nadradenosti určitých národov. Prejavili sa tiež snahy dokazovať „neplnohodnotnosť" niektorých národov, ich „zaostalú" kultúru a pod. Sovietsky psychológ A. R. Lurija uskutočnil v tridsiatych rokoch výskumy v kišlakoch (dedinách) a na horských pastvinách (džajlau) v odľahlých oblastiach Uzbekistanu. Bez ohradu na to, že stará kultúra Uzbekistanu priniesla veľmi cenné umelecké, vedecké a architektonické diela, ľudové masy žili po stáročia v podmienkach zaostávajúceho poľnohospodárstva, zostávali negramotné a pod brzdiacim vplyvom islamského náboženstva. Ukázalo sa, že významné zmeny v spoločenských podmienkach priniesli aj zmeny v kvalite myslenia ľudí. Odborníci zistili, že inteligencia nie je všeobecná. jednotná schopnosť, ale že má teoretickú, praktickú a sociálnu zložku. Teoretická inteligencia vyjadruje schopnosť zaobchádzať s pojmami a problémami, praktická inteligencia dovoľuje manipulovať s predmetmi alebo ná-strojmi, zatiaľ čo sociálna inteligencia predpokladá vhodné správanie v kontaktoch medzi ľudmi. Nie vždy sú jednotlivé časti v súlade — nepríjemný je najmä nedostatok sociálnej inteligencie. V takomto prípade aj ostatné zložky akosi strácajú na hodnote. Úroveň inteligencie nie je osudove daná a nemenná. Sú známe mnohé prípady, keď sa výsledky zlepšili až o 20 bodov, hneď keď sa odstránili okolnosti. ktoré nepriaznivo ovplyvňovali vývin dieťaťa — napríklad nepriaznivé pomery v rodine alebo v škole. Inteligencia sa nemeria len psychologickými testami, ale sa často neodborne skúma v každodennom živote. Najčastejšie dochádza k chybnému odhadu, podľa výrazu tváre, oblečenia, spoločenského vystupovania a pod. V bežnom hovorovom styku sa často používa fráza „taký inteligentný človek a urobil takú hlúposť ". Vyplýva z toho, že ľudské správanie, najmä v kritických situáciách je veľmi zložité a závisí od celej osobnosti človeka. Inteligencia je jej dôležitou, avšak nie jedinou súčasťou. Ved aj v každodennom živote dochádza k situáciám, v ktorých rozhodujú morálne a charakterové vlastnosti, keď charakterný, avšak menej inteligentný človek sa môže zachovať správnejšie, než inteligentný, no menej charakterný jedinec. To však neznamená, že inteligencia aspoň že výška IQ nemusí byť totožná so školským prospechom. Zistilo sa napríklad, že z celkového počtu asi 15 % deti, ktoré u nás neukončia povinnú školskú dochádzku, len asi 2 % má nízku inteligenciu. Neprospech ostatných deti súvisí skôr s inými vplyvmi, ako sú napr. nezáujem o vyučovanie, nevhodná rodinná výchova, chybné zmysly, rôzne ochorenia a pod. Neraz sa stáva, že žiak s vysokou inteligenciou je iba priemerným žiakom, ak mu chýba záujem a vytrvalosť avšak pracovitý a usilovný žiak s priemernou inteligenciou môže dosiahnuť veľmi dobré výsledky. Inteligencia predstavuje veľmi dôležitú, ale nie jedinú schopnosť človeka.

Aby človeku priniesla šťastie a spokojnosť, musí byť vyvážená jeho bohatým vnútorným svetom, primeranou sebarealizáciou, vôľou a charakterom. A predovšetkým snahou, aby všetky svoje schopnosti uviedol do súladu so záujmami celku.

Zdroj: časopis Elektrón

Zobrazené 345 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

československý filmový týdeník 1965 01 youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

ONLINE

Práve tu je 998 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Finančná podpora

Ak chcete podporiť finančným darom rozvoj RETROMANIA.SK

ľubovoľná suma:

Alebo - PAY BY SQUARE: 2 €

PAY by square
 

Zvukové návraty

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 • Elvis a Československo
  Elvis a Československo 8. januára 1935 v meste Tupelo, štáte Missisippi sa zrodila legenda. Legenda Rock´n´Rollu, Elvis Aaron Presley. Zaujímavosťou je, že bol…
 

Stagnácia

 • Elektrifikácia Slovenska 1960 – 1993
  Elektrifikácia Slovenska 1960 – 1993 Históriu elektrifikácie Slovenska môžeme zoradiť do štyroch období. Prvé obdobie približne do roku 1930 sa riešilo malými lokálnymi elektrárňami, ktoré…
 

Normalizácia

 • Zo svetovej energetiky
  Zo svetovej energetiky Výkon elektrární v Sovietskom zväze vzrastie v tejto päťročnici o 71 000 MW, v roku 1980 dosiahne tak výroba elektrickej…
 

Socialismus

 • Kotúčové magnetofóny
  Kotúčové magnetofóny V špeciálnych predajniach ELEKTRO, podnikov Domáce potreby vám ich ponúknu i bez hotovosti na účelovú pôžičku. A to znamená bez…
 

Privatizácia

 

Globalizácia

 • Helena Růžičková
  Helena Růžičková Helena Růžičková (Helena Málková) kurpulentná žena si zo svojej nadváhy dokázala spraviť ochrannú známku. Jej výzor a duch bol neopakovateľný.…
 

Video návraty

 

Pripravované články

V tejto chvíli redakcia nepripravuje žiadne nové články pre zverejnenie.
Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2023. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.