piatok, 20 október 2023 10:57

Civilná obrana ČSSR

Napísal(a)
Tento článok má slov
Čas čítania: min.
Úroveň obtiažnosti čítania :
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Civilná obrana ČSSR Civilná obrana ČSSR Časopis Elektrón

V POSLEDNOM trojročnom období snažia sa vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdiť dlhodobú mierovú iniciatívu ZSSR a ostatných socialistických štátov rozdúchavaním vojnovej psychózy. Svoje zvýšené úsilie o ďalší kvantitatívny a kvalitatívny rozvoj strategického zbrojenia ospravedlňujú starým trikom o sovietskej hrozbe. Na tomto je založený aj plán na rozmiestnenie dvesto nových strategických medzikontinentálnych rakiet typu MX. Prezident Reagan chce okrem toho urýchlene postaviť ďalších 5000 betónových šácht pre 1000 balistických rakiet Minuteman — III, vyrábať nové strategické lietadlo typu B — I, vyzbrojiť jadrové ponorky účinnejšími raketami Trident. Mocenským skupinám v USA, ktoré reprezentuje Reaganova vláda, ide o to, aby pomocou novej vojenskej techniky (rakiet stredného doletu Tomahawk a Pershing-2) mohli ešte dôraznejšie presadzovať koncepciu presnejších atómových zásahov proti vybraným cieľom vojenskostrategického a politickostrategického charakteru. Pohľad na súčasný medzinárodný vývoj, zvlášť na stále rastúce horúčkovité zbrojenie Severoatlantického paktu, nám umožňuje pochopiť správnosť vojenskej politiky komunistických a robotníckych strán členských štátov Varšavskej zmluvy, ktorá vychádza zo zabezpečenia mierových podmienok výstavby socializmu.

Prečo Civilná obrana?

Prostriedkom k splneniu tejto úlohy je komplexný systém obrany a ochrany štátneho územia, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je aj civilná obrana organizovaná s cieľom ochrany obyvateľstva a národného hospodárstva a k odstraňovaniu následkov nepriateľského napadnutia. Civilná obrana má pre našu vlasť strategický význam. Od jej účinnej organizácie a činnosti vzhľadom na ničivé účinky moderných zbrani závisi zachovanie existencie našich národov. Svojím všeľudovým charakterom a demokratickou humánnou podstatou zabezpečuje ochranu obyvateľstva a odolnosť národného hospodárstva. Preto jej KSČ venuje trvalú starostlivosť a pozornosť. Strategický význam Civilnej obrany v konkrétnych československých podmienkach vystupuje ešte výraznejšie, ak vezmeme do úvahy geografickú polohu ČSSR a rozvinutý komunikačný systém. Naša krajina tvori dôležitý dopravný spojovací článok medzi väčšinou krajín Varšavskej zmluvy a okolitými európskymi štátmi. Rovnako významné sú aj ekonomické zdroje ČSSR. Z toho vyplýva logický záver, že v prípade ozbrojeného konfliktu na európskom kontinente by československé územie bolo pravdepodobne priestorom bojovej činnosti, pričom prvé údery by mohli smerovať práve do hĺbky nášho územia. Údery by boli určite namierené na priemyselné aglomerácie, dopravné uzly a na politickoadministratívne centra, s cieľom narušiť a rozvrátiť chod života našej krajiny a podlomiť morálku obyvateľstva. Preto nanajvýš treba pripravovať na takúto situáciu nielen ozbrojené sily, ale aj všetko obyvateľstvo, celé národné hospodárstvo, dopravu a riadenie štátu. V roku 1951 vplyvom agresívnej politiky USA a ďalších kapitalistických štátov došlo k zostreniu medzinárodnej situácie. To viedlo Komunistickú stranu Československa a vládu k intenzívnejšiemu riešeniu otázok obrany a v súvislosti s tým i civilnej obrany.

Ministerstvo vnútra spracovalo a do vlády predložilo návrh „Nariadenie o základných úlohách a povinnostiach civilnej obrany na území Československej republiky". Vláda tento návrh schválila svojim uznesením zo dňa 13. júla 1951. Od tohto dňa bola civilná obrana pod priamym vedením ÚV KSČ a s pomocou územných straníckych orgánov úspešne budovaná nielen ako dôležitý prvok obrany štátu, ale aj ako nedeliteľná súčasť pôsobnosti a zodpovednosti všetkých štátnych a hospodárskych orgánov a spoločenských organizácii. Jej výstavba bola od samotného začiatku bezprostredne spätá s politicko-správnou štruktúrou a sociálno-ekonomickým usporiadaním krajiny. Plne rešpektovala princípy priamej zodpovednosti politicko-správnych a hospodárskych vedúcich pracovníkov za realizáciu úloh civilnej obrany. Civilná obrana sa budovala po línii Ministerstva vnútra, národných výborov, rezortných ministerstiev a iných ústredných úradov a orgánov, určených dobrovoľných spoločenských organizácii. V súlade s koncepciou ochrany proti konvenčným zbraniam bolo ťažisko priprav a opatrení na ochranu predovšetkým v mestách. Novovytvorené štáby civilnej obrany začali aktívne budovať služby Civilnej obrany v mestách a útvary civilnej obrany pri dôležitých objektoch. Celkove bolo vytvorených 13 služieb civilnej obrany (zdravotnícka, protipožiarna, komunálna, krytová. obnovovacia, cestná a most-ná, energetická, poriadková a bezpečnostná, veterinárna, spojovacia, protichemická, maskovacia, zatemňovacia). Na zriaďovaní verejných útvarov CO sa podieľali aj spoločenské organizácie. V dôsledku závažných politických a vojenských zmien vo svete, ktoré sa uskutočnili v polovici osemdesiatych rokov, bolo nutné prebudovať celý systém CO (civilnej obrany - ďalej len CO) Československa. Doriešili sa otázky evakuácie a ukrytia, rozpracovania plánov zdravotníckeho zabezpečenia a rozšírenia protichemickej prípravy obyvateľstva na území celého štátu. Kvalitatívny vplyv na rozvoj CO malo zasadnutie vlády ČSR dňa 15. 1. 1958, ktorá schválila Smernicu o civilnej obrane ako prílohu uznesenia číslo 49 a rozhodnutie ÚV KSČ z 23. 6. 1959 vytvoriť komisiu obrany ÚV KSČ a komisie obrany KV a OV KSČ. Novým významným prvkom sa stala vše-národná príprava obyvateľstva na CO v roku 1959, ktorá viedla občanov k pochopeniu úzkej súvislosti výstavby socializmu s jeho obranou. Zoznamovala ich s účinkami zbrani hromadného ničenia, so základmi ochrany proti nim a pripravovala na poskytovanie prvej pomoci spoluobčanom. Nové federatívne usporiadanie ČSSR si vyžiadalo podstatné zmeny vo sfére centrálneho riadenia CO a v doterajších vzťahoch medzi jej orgánmi a zložkami. Už v roku 1971 bola civilná obrana pripravená plniť úlohy v nových podmienkach a aktívne sa podieľať na realizácii uznesenia predsedníctva ÚV KSČ k Jednotnému systému brannej výchovy obyvateľstva ČSSR. Pri plnení zákona o jednotnom systéme brannej výchovy má civilná obrana spolu so štátnymi orgánmi a orgánmi spoločenských a masových organizácii významnú úlohu. S jej činnostnou v záujme obrany štátu sa stretávame na všetkých úsekoch života spoločnosti.

CHARAKTERISTIKA A ÚLOHY Civilnej obrany

V súčasnosti môžeme civilnú obranu charakterizovať ako organizovanú činnosť a súhrn opatrení na zabezpečenie ochrany obyvateľstva a potrebných zdrojov jeho života pred následkami nepriateľského napadnutia, na zabezpečenie potrebných podmienok pre pracovnú iniciatívu a aktivitu obyvateľstva pri zabezpečovaní chodu celkového života štátu v čase zvýšeného ohrozenia a počas vojny. Ťažisko činností civilnej obrany je v ochrane obyvateľstva pred následkami nepriateľských útokov s cieľom maximálne znížiť jeho straty, v zabezpečovaní a vykonáva-ni opatrení na ochranu a zvyšovanie odolnosti národného hospodárstva a záchranných a likvidačných prác po prípadnom nepriateľskom napadnutí. V neposlednom rade sú to záchranné práce v čase mieru pri živelných pohromách a veľkých priemyslových haváriách. Aby bola civilná obrana pripravená pinit úlohy za brannej pohotovosti štátu, rieši a realizuje už v mierovej dobe organizáciu sil a prostriedkov civilnej obrany, školenie a výcvik jednotiek a útvarov CO, školenie obyvateľstva, budovanie úkrytov, vytváranie materiálnych zásob na vybavenie zložiek CO a obyvateľstva a plánovanie všetkých priprav a opatrení. Veľmi dôležitou činnostnou civilnej obrany sú jej opatrenia pred nepriateľským napadnutím. Patri sem predovšetkým:
 1. Vyrozumenie a varovanie orgánov, organizácii a obyvateľstva o zvýšenom ohrození a napadnutí. Pri plnení tejto úlohy vychádzame z toho, že nákladné opatrenia na ochranu obyvateľstva by boli zbytočné bez vyrozumenia a varovania. Tragickým príkladom z minulosti je Hirošima.
 2. Evakuácia obyvateľstva a osadenstva závodov. Cieľom je vy viest obyvateľstvo z predpokladaných miest napadnutia ešte pred skutočným nepriateľským úderom, a tým zneužiť straty na životoch. Aj keď toto masové opatrenie si vyžaduje určitý čas na realizáciu, zabezpečujeme ho aj na prekvapivé napadnutie.
 3. Ukrytie obyvateľstva a osadenstva závodov. Je hlavným, najúčinnejším a najzákladnejším opatrením ochrany. Podľa ohrozenia jednotlivých miest sa vykonáva s rôznym stupňom odolnosti proti napadnutiu a k proti radiačnému skrytiu.
 4. Ochrana obyvateľstva pred účinkami bojových otravných látok, rádioaktívneho spadu a biologických bojových prostriedkov. V tomto prípade ide o široký komplex opatrení. Obyvateľstvo vybavujeme prostriedkami osobnej ochrany, upravujú sa úkryty, pripravuje sa zvláštny režim života v zamorenom priestore, škôl a pripravuje sa obyvateľstvo a jednotky CO.
 5. Ochrana obyvateľstva v povodniach vodných diel. Vzhľadom na možnosti rozrušenia priehrad je pripravená sústava opatrení od varovania a evakuácie až po záchranné práce.
 6. Ochrana poľnohospodárskej výroby a životných potrieb. Zahrňuje opatrenia na nepretržitú prevádzku poľnohospodárstva vo všetkých druhoch výroby, organizáciu špeciálnych jednotiek zameraných na zábranu nákaz a na likvidáciu následkov napadnutia.
 7. Udržiavanie verejného poriadku pred a po napadnutí. Príslušné opatrenia a organizácia poriadkovej služby civilnej obrany vychádzajú z poznatkov, že disciplína a poriadok tvori základný predpoklad efektívnej činnosti civilnej obrany.
 8. Zatemnenie. Je chápané ako potrebná súčasť sústavy maskovacích opatrení.
 9. Zabezpečenie odolnosti národného hospodárstva. Civilná obrana vytvára podmienky na realizáciu tejto úlohy všetkými svojimi opatreniami, predovšetkým ochranou zamestnancov a záchrannými prácami na objektoch národného hospodárstva. Okrem toho ide o špeciálne technické opatrenia civilnej obrany a o zvláštne režimy činnosti po napadnutí.

Aj keď prípadné nepriateľské napadnutie zbraňami hromadného ničenia si doteraz nemôžeme presne predstaviť, civilná obrana po nepriateľskom napadnutí je pripravená vykonávať záchranné a prvoradé likvidačné práce, ktoré vedú k záchrane osôb, materiálnych hodnôt a k zabezpečeniu najnutnejšej prevádzky inžinierskych sieti a zásobovania. Ide predovšetkým o tieto práce:

 1. prieskum napadnutého územia
 2. vyslobodzovanie zavalených osôb
 3. lokalizácia a hasenie požiarov
 4. práce na priechodoch a prejazdoch v závaloch
 5. zdravotnícke práce
 6. špeciálna očista všetkého druhu
 7. zabezpečenie budov pred zrútenim
 8. likvidácia porúch inžinierskych sieti a núdzové zabezpečenie prevádzky
 9. záchrana unikátnych materiálnych hodnôt
 10. núdzové zásobovanie postihnutých
 11. vyvedenie a ubytovanie osôb bez prístrešia
 12. veterinárne práce
 13. udržiavanie bezpečnosti a poriadku
 14. likvidácia nenávratných strát na ľuďoch a zvieratách.

Účinnosť uvedených opatrení bola čiastočne overená v II. svetovej vojne. Analýza súčasného stavu dokazuje, že opatrenia a sily civilnej obrany sú podstatne schopné znižovať straty na obyvateľstve oproti stavu, keď civilná obrana vôbec nejestvovala. Samozrejme, veľký rozsah predpokladaných prác si vynúti masové nasadenie všetkých síl civilnej obrany a práceschopného obyvateľstva. Civilná obrana má stále väčší podiel v mierovej dobe pri likvidácii živelných pohrôm a veľkých prevádzkových haváriách. Rozsah organizačných priprav, opatrení a vedomosti v oblasti zdravotníckej, protipožiarnej a protichemickej prípravy na vyslobodzovacie práce a ďalšie technické opatrenia priamo predurčujú CO na využitie pri likvidácii živelných pohrôm a prevádzkových havárii (povodne, požiare a výbuchy, veľké dopravné nehody, ohrozenie obyvateľstva epidémiami a pod.). V tomto zmysle má civilná obrana ČSSR už veľké skúsenosti a zásluhy.

SILY A PROSTRIEDKY Civilnej obrany

Sily a prostriedky CO tvori vojenská a nevojenská čast. Do vojenskej časti CO okrem vojenských štábov civilnej obrany ČSSR, republík, krajov a okresov patria aj vojenské útvary CO. Tieto sú predurčené na záchranné a prvoradé likvidačné práce v rozsiahlych a dôležitých priestoroch napadnutia. Vzhľadom na ich mobilnosť, bojovú pohotovosť a materiálno-technické vybavenie sa predpokladá ich nasadenie do priestorov s najťažšími podmienkami práce. Nevojenská čast pozostáva z riadiacich orgánov na jednotlivých stupňoch riadenia, územných služieb CO, útvarov a jednotiek CO na objektoch národného hospodárstva a útvarov svojpomoci CO obci. Územné služby sú hlavnou odbornou základňou nevojenských sí1 civilnej obrany. Podľa odbornosti ich organizujú tie orgány a organizácie, ktoré už v mieri zabezpečujú príslušné úseky národného hospodárstva alebo verejného života. Hlavnou silou civilnej obrany sú útvary a jednotky CO na objektoch národného hospodárstva. V obciach si organizujú a pripravujú útvary svojpomoci CO, do ktorých zaraďujú osoby, ktoré nie sú v pracovnom pomere.

VEDA a Civilná obrana

Ešte nikdy v minulosti nebolo vojenstvo tak tesne spojené s vedou ako dnes. So stúpajúcou dokonalosťou a účinnosťou zbraní, ktoré by nepriateľ použil v prípadnej vojne, zákonite treba zdokonaľovať i prostriedky a spôsoby ochrany a obrany. Aktívna obrana proti nepriateľským prostriedkom napadnutia je vecou vojsk, ktoré na to majú i zodpovedajúce prostriedky. Avšak ochrana obyvateľstva a národného hospodárstva pred účinkami týchto zbraní patrí do plnej kompetencie civilnej obrany a je jej hlavnou náplňou. Náročnosť prostriedkov a spôsob ochrany nie je daná len ničivosťou týchto zbrani, ale nutnosťou chrániť obyvateľstvo i národné hospodárstvo. Zložitosť tejto problematiky vynikne, keď si premietneme špecifiku priemyslovej výroby a rôznosti technológie ich jednotlivých úsekov, ďalej dopravu, spoje, poľnohospodársku a potravinársku výrobu, energetiku a rad ďalších, pre vojnovú ekonomiku významných odvetvi. Uspokojivé vyriešenie týchto problémov je nemysliteľné bez plného zapojenia vedeckých a výskumných pracovisk, ktorými disponuje naša socialistická spoločnosť. Nároky, ktoré kladie civilná obra-na na vedu a výskum, sú o to väčšie a zložitejšie, že väčšina opatrení musí sa vykonávať v masovom meradle.

ČÍM SA CHRÁNIŤ

Dôležitou súčasťou ochrany proti účinkom zbrani hromadného ničenia je individuálna protichemická ochrana. V súčasnosti sú zabezpečené a pripravené pre všetkých občanov a nevojenské jednotky CO kvalitné prostriedky individuálnej protichemickej ochrany. Sú to ochranné masky všetkých typov, ochranné obleky, protichemické prezuvky a rukavice. Povedzme si niečo aspoň o niektorých.

Ochranná maska CM-3

Vyhovuje všetkým moderným požiadavkám kladeným na ochranné masky a zabezpečuje spoľahlivú ochranu proti všetkým známym otravným látkam (okrem kysličníka uhoľnatého), rádioaktívnemu prachu a bojovým biologickým prostriedkom. Má pásikový upínací systém a malý ochranný filter MOF. Vyrába sa v 4 veľkostiach. č. 3 je najmenšia a č. 6 najväčšia. K príslušenstvu ochrannej masky patri brašňa, vyrobená z textilu, v nej je glycerínové mydielko proti oroseniu skiel masky a vrecúško na osobný zdravotnícky balíček. Pre osoby s väčšími chybami zraku sa dodávajú okuliarové vložky. Ochrannú masku menšej veľkosti môžu použiť aj deti vo veku do 10 až 15 rokov. Tvár izoluje lícnica ochrannej masky a filter, cez ktorý vdychovaný vzduch prechádza a zbavuje sa v ňom škodlivých látok. Vstup a výstup vdychovaného a vydychovaného vzduchu z vonkajšieho prostredia do masky sa zabezpečuje cez ventilovú komoru. Ventilová komora zabezpečuje správnosť funkcie masky. Pri nadýchnutí prechádza vzduch do priestoru masky len cez ochranný vydychovaný vzduch odchádza cez ventilovú komoru a neznehodnocuje ochranný filter. Vplyvom podsávania ventilikov pri zatváraní a otváraní nepreniká do priestoru masky zamorený vzduch. Ventilová komora je pevne spojená s ochrannou maskou a okrem toho má závit na priskrutkovanie ochranného filtra. Filter je z hladkého plechového puzdra, valcovitého tvaru. Vo vrchnej časti má hrdlový závit, ktorým sa priskrutkuje na ventilovú komoru ochrannej masky, v spodnej časti má vstupný otvor na vdychovaný vzduch. Náplň filtra tvoria dve vrstvy:
— vrstva vhodne impregnovaného aktívneho uhlia, v ktorom sa zachytávajú plyny a pary otravných látok,
— filtračná vrstva, kde špeciálny filtračný papier, vhodne konštrukčne zabudovaný do filtra, zachytí dym a aerosolové častice otravných látok, bojových biologických prostriedkov a rádioaktívneho prachu.
Detský ochranný vak DV-65 Je určený deťom vo veku od narodenia do 18 mesiacov. Do jednej jeho strany je plynotesne vlepený tzv. difúzny filter, ktorý umožňuje dýchať bez toho, aby sa doň dostával vzduch dýchaním. Pozostáva z ochranného obalu vaku, urobeného lepením z bavlnenej, svetložltej pogumovanej tkaniny, z vystuženej kovovej kostry vaku a z popruhu na prenášanie. Na strane oproti filtru je vlepený priezor z plexiskla, ktorým možno dieťa vo vaku pozorovať. Pod nim je vlepená manipulačná rukavica na obsluhu dieťaťa vo vnútri vaku. Na ochranu pred poveternostnými vplyvmi a pri skladovaní je filter obojstranne chránený ochranným papierom, ktorý je nepriedušný a je plynotesne nalepený na filter. Pred použitím treba tento papier odstrániť, lebo dieťa by sa zadusilo. Vak s dieťaťom možno prenášať na chrbte alebo v ruke pomocou 3 cm širokého bavlneného popruhu alebo dopravovať na autách, viest na kočíku a pod.

UKRYTIE OBYVATEĽSTVA

Ukrytie je základným prostriedkom kolektívnej ochrany obyvateľstva. Spoločne s evakuáciou z miest, kde sa predpokladá napadnutie jadrovými zbraňami a s vybavením prostriedkami individuálnej protichemickej ochrany, zabezpečuje spoľahlivú ochranu obyvateľstva pred nepriateľským napadnutím. Včasnou a plánovitou realizáciou možno podstatne zmenšiť straty obyvateľstva v prípade použitia zbrani hromadného ničenia. Na ukrytie osôb by sa použili dva základné typy úkrytov: stále a proti radiačné úkryty. Stále úkryty sú ochranné stavby trvalého charakteru budované už v čase mieru investično-dodávateľským spôsobom. V záujme hospodárneho využitia vynaložených prostriedkov budujú sa ako dvoj účelové (podzemné kinosály, garáže, spoločenské miestnosti a pod.). Ich technické zariadenie a vybavenie umožňuje niekoľkodňový pobyt v nich. Stavajú sa predovšetkým vo veľkých miestach, ale aj v niektorých závodoch. Za spoľahlivý stály úkryt s veľkou kapacitou možno v súčasnosti pokladať aj niektoré priestory pražského metra. Pre väčšinu obyvateľstva ČSSR v menších mestách a na vidieku, ale aj pre obyvateľstvo veľkých miest, dovtedy, pokiaľ tam nebudú stále úkryty, sú určené proti radiačné úkryty. Väčšinou sú to suterénne alebo podzemné priestory s malým počtom obločných a ostatných otvorov, s núteným alebo prirodzeným vetraním. Vyberajú sa už v mierovom čase a sú zahrnuté rovnako ako stále úkryty do plánu ukrytia obyvateľstva.

Vybraté priestory sa prispôsobujú v čase bezprostredného ohrozenia teritória ČSSR na pokyn príslušných územných orgánov CO. Proti radiačné úkryty poskytujú ukrytým osobám ochranu pred rádioaktívnym žiarením a zamorením, a podľa odolnosti konštrukcie stavby aj určitú ochranu proti účinkom tlakovej viny jadrového úderu. V miestach, kde je málo vhodných podzemných alebo suterénnych priestorov, tieto proti radiačné úkryty sa budujú poľným spôsobom. Pri výbere vhodných priestorov je rozhodujúce hradisko ochrany pred rádioaktívnym žiarením a čim najmenšie potrebné práce na úpravu. Pri výbere pivničných priestorov na proti radiačné úkryty zvážime ich situovanie do vnútorných traktov budov, t. j. do dvorov, pretože sú viacej chránené a dajú sa urobiť núdzové východy. Úkryt musí byť blízko bydliska alebo pobytu ukrývaných.

Civilná obrana v MIERI

Výcvik spájaný s plnením hospodárskych úloh prináša nielen zvyšovanie úrovne pripravenosti jednotiek civilnej obrany, ale i cenné státisícové a v niektorých oblastiach i miliónové hodnoty. Pripomenúť možno opravy vedenia vysokého napätia v rámci cvičenia CO, výmeny plynového a vodovodného potrubia, niektoré opravy komunikácii jednotkami obnovy ciest, demolačné práce celých štvrti. Jednotky civilnej obrany zasahovali pri rade havárii, ktoré naše národné hospodárstvo postihli a vždy s úspechom. Špecialisti vojenských útvarov CO sa kladne zapísali do históne CO pri odstraňovaní následkov havárií spojených s nebezpečím zamorenia škodlivými látkami.

I keď účasť CO na likvidácii následkov živelných pohrôm a prírodných katastrof bola zatiaľ najznámejšia práve v roku 1965 v prípade pretrhnutia nádrže na uskladnenie popola v elektrárni Zemianske Kostoľany a katastrofálnej povodne na Dunaji, neboli to zďaleka ojedinelé akcie. Významným podielom prispeli štáby a nevojenské i vojenské útvary CO pri likvidácii hromadného výskytu škrečkov na východnom Slovensku v rokoch 1971 až 1974. Civilná obrana mala rovnako nemalý podiel na likvidácii slintavky a krívačky, ktoré v rokoch 1972 až 1973 nadobudli epidemické rozmery na južnej Morave a východnom Slovensku. Všetky opatrenia a s nimi spojená rozsiahla práca, značné finančné a materiálne náklady venované na tento účel by neboli účinné, keby závody, úrady, inštitúcie, služby, jednotlivé zložky národného hospodárstva, riadenia štátu ako aj každý občan nepochopili, že účinnosť všetkých týchto opatrení bezpodmienečne závisí od znalosti ľudí, od konkrétnej pripravenosti každého zariadenia, inštitúcie, kolektívu a jednotlivca na ich vlastnú činnosť v zložitých situáciách.

Je nevyhnutné, aby si každý občan bez rozdielu veku a pohlavia uvedomil, že väčšiu nádej na prežitie má ten, kto pochopí zmysel týchto opatrení, zvládne potrebné vedomosti a osvojí si základné návyky. Obyvateľstvo, ktoré nepozná svoje povinnosti a úlohy za mimoriadnych opatrení a v krízových situáciách, by bolo vystavené zvýšenému nebezpečenstvu so všetkými negatívnymi dôsledkami ako pre jednotlivca, tak i pre celý obranný potenciál štátu.

Zdroj: Časopis Elektrón

Zobrazené 313 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Civilní obrana - Ochrana před bojovými látkami + SU (1967) youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. roky socializmu

 • Ako sa správne obliekať
  Ako sa správne obliekať VIETE, ŽE aj šaty a bielizeň môžu spôsobovať podráždenia až ochorenia kože? Na kožu nepriaznivo pôsobí buď samotná tkanina alebo…
 • Statočná Alena
  Statočná Alena „JE TO DIEVČA, ktoré má nesmierne statočný vzťah ku svojej práci i k životu.” Toľko nám povedal na začiatku nášho…
 • Civilná obrana ČSSR
  Civilná obrana ČSSR V POSLEDNOM trojročnom období snažia sa vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdiť dlhodobú mierovú iniciatívu ZSSR a…
 • ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach
  ZDŠ - zberači liečivých rastlín v Alekšinciach Medzi najaktívnejších zberačov liečivých rastlín patria iskry a pionieri ZDŠ v Topoľčiankach a Alekšinciach. Tak ich pochválila súdružka Ondriašová —…
 • Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar
  Súťaž zručnosti ZENIT v profesii mäsiar V Nitre (píše sa november rok 1981 - pozn. redakcie) sa zišlo 30 mladých ľudí zo Západoslovenského kraja, aby si…
 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTEVNÍCI tohtoročného Medzinárodného strojárske-ho veľtrhu v Brne v expozícii AZNP Mladá Boleslav mali možnosť si prezrieť nový československý automobil ŠKODA…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Práve tu je 546 návštevníkov a žiadni členovia on-line

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 • Prešovská pionierska železnica
  Prešovská pionierska železnica Pred železničným depom v Prešove stojí zakonzervovaná lokomotíva - maletka U47.002 Ktorá pôvodne premávala na jindřihohradeckých úzkokoľajkách a ťahala vagóniky…
 

Stagnácia

 • Radošínske naivné divadlo
  Radošínske naivné divadlo Radošínske naivné divadlo slovenský profesionálny divadelný súbor, sídliaci v Bratislave, za založený 25. decembra 1963 v Radošine Stanislavom Štepkom Patrí…
 

Normalizácia

 • Podťe na kávu
  Podťe na kávu Kaviareň UFO na bratislavskom moste SNP Pravdaže, zatiaľ' môžeme isť na kávu do kaviarne na pylóne nového bratislavského Mosta SNP…
 

Socialismus

 • Predpoveď počasia
  Predpoveď počasia OSOBITNÚ KAPITOLU V PREDPOVEDANÍ POČASIA tvoria pranostiky, čiže ľudové predpovede a porekadlá o počasí. Zdedili sme ich po našich predkoch,…
 

Privatizácia

 

Globalizácia

 • KGB
  KGB KGB. Táto skratka je známa hádam väčšine ľudí. Ale málo kto by si si z tejto skratky vytvoril na Slovensku…
 

Pripravované články

Zenit SSM

Zenit SSM

1600 hliadok RM sa v roku 1973 pričinilo o úsporu viac než 13 miliónov korún, zlepšovacie nápady predstavovali prínos 22 miliónov korún.

Bude publikované:
štvrtok, 23 máj 2024 08:00


Záhady jazier a riek

Záhady jazier a riek

Dno teplejšie ako povrch, alebo - blúdiaci Lobnor a záhada Čadského jazera. To všetko sa dozviete z tohoto retro článku zo 70. rokov minulého storočia.

Bude publikované:
sobota, 01 jún 2024 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.