sobota, 08 listopad 2014 16:39

Vojaci základní služby ČSĽA

Napsal(a)
This article has words
Reading time is around minutes.
Reading difficulty level :
Ohodnotit tuto položku
(3 hlasů)
Spojovací prostriedok R3A Spojovací prostriedok R3A retromania.sk

Název ČSLA (Československá lidová armáda) dostala tato ozbrojená složka na základě rozhodnutí Hlavní politické správy v červnu 1954.

Od tohoto období všechny vojenské dokumenty, služební pomůcky i předpisy začali používat tento název. Československá lidová armáda existovala do 14. března 1990, kdy byla zákonem č.74 / 1990 Sb. změněna na Československá armáda. Tímto zákonem se změnil i text a způsob složení vojenské přísahy. Vojáci základní služby sloužili v armádě 730 dní. Součástí ČSLA bylo pozemní vojsko, vojenské letectvo a vojska proti vzdušné obrany státu.

Vojenská přísaha vojáků Československé armády od roku 1951

 • Já, občan lidové demokratické republiky Československé, slavnostně přísahám, že budu čestným, statečným, ukázněným a bdělým vojákem, že budu přísně zachovávat vojenské a státní tajemství a bez odmlouvání plnit všechny vojenské předpisy a rozkazy velitelů a představených.
 • Přísahám, že se budu svědomitě učit vojenskému umění, všemožně chránit majetek armády a lidu a že budu do posledního dechu oddán svému lidu, své lidově demokratické vlasti, prezidentovi a vládě Československé republiky. Jsem připraven na rozkaz prezidenta a vlády republiky Československé kdykoli bránit svou vlast - lidově demokratickou Československou republiku, a jako voják přísahám, že ji budu bránit mužně a udatně, důstojně a čestně a že nebudu váhat nasadit i svůj život k dosažení úplného vítězství nad nepřítelem.
 • Pokud poruším tuto slavnostní přísahu, nechť mne stihne přísný trest lidového demokratického zákona, obecná nenávist a opovržení pracujícího lidu.

Vojenská přísaha vojáků Československé lidové armády od roku 1961

 • Já, občan Československé socialistické republiky, vědom si své čestné vlastenecké povinnosti, přísahám před bojovou zástavou věrnost pracujícímu lidu vedenému Komunistickou stranou Československa.
 • Slibuji, že budu vojákem statečným a disciplinovaným, že budu důsledně a iniciativně plnit ustanovení vojenských předpisů, rozkazy velitelů a zachovávat vojenské tajemství. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně, svěřené mi pracujícím lidem a připravovat se na boj, abych mohl na rozkaz prezidenta a vlády Československé socialistické republiky co nejlépe bránit svou rodnou, vlast a její socialistický řád proti každému nepříteli.
 • Na obranu socialismu jsem vždy připraven stát pevně v řadách ozbrojených sil Československé socialistické republiky po boku Sovětské armády i armád ostatních socialistických států v boji proti jeho nepřátel a nasadit i svůj život k dosažení vítězství.
 • Tak přísahám!

Vojenská přísaha vojáků Československé federativní republiky od roku 1990

 • Já, voják Československé armády, vědom si svých občanských a vlasteneckých povinností, slavnostně prohlašuji, že budu věrný Československé federativní republice.
 • Budu vojákem statečným a disciplinovaným a budu plnit ustanovení vojenských předpisů. Svědomitě se budu učit ovládat vojenskou techniku a zbraně a připravovat se pro ochranu svobody a nezávislosti Československé federativní republiky.
 • Pro ochranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život.

Denní řád vojáka základní služby (VZS) v kasárnách

Režim dne byl připraven tak, aby voják měl důsledný harmonogram stálého zaměstnání organizovaného profesionálními vojáky na rotě, v auto parku, na štábu, ve strážní a dozorčí službě iv osobním volně. Každodenní rozvrh činnosti na útvarech ČSLA vypadal zhruba takto (lišil se většinou druhem vojsk, ale struktura byla velmi podobná):

 • 06:00 h BUDÍČEK (v neděli byl budíček o 07:00 h)
 • 06:05 – 06:35 h Rozcvička týmu pod dohledem dozorčího útvaru (v neděli rozcvička nebyla)
 • 06:45 – 07:00 h Osobní hygiena
 • 07:00 – 08:00 h Snídaně
 • 08:00 - 08:40 h Nástup útvaru do zaměstnání spojen s pořadovým cvičením
 • 08:40 – 08:45 h Rozvod do zaměstnání
 • 08:00 – 12:00 h Dopolední zaměstnání
 • 12:00 – 13:00 h Příprava na oběd, oběd, obědová přestávka
 • 13:00 – 16:30 h Odpolední zaměstnání
 • 15:00 – 16:00 h Příprava rozkazem určených vojáků na CS (celodenní směně - dozorčí a strážní služba)
 • 16:00 – 16:30 h Nástup vojáků zařazených do CS s novým Kontrolním útvaru
 • 16:30 – 17:30 h Uložení techniky a materiálu, nástup na denní rozkaz, pošta
 • 17:30 – 18:30 h Příprava na večeři, večeře
 • 18:30 – 19:30 h Osobní volno
 • 19:30 – 20:00 h Povinné sledování Televizních novin v rámci PŠM (politické školení mužstva)
 • 18:30 – 22:00 h Po večeři vycházky z kasáren do města, tedy ti který ji dostali
 • 20:00 – 21:30 h Osobně volno na rotě
 • 21:30 – 22:00 h Večerní nástup, fyzická kontrola přítomných vojáků
 • 22:00 h VEČERKA (v sobotu byla večerka ve 23.00 h)

Sebraný slovník výrazů vojáků základní vojenské služby

 • absík, špagát, špagi - absolvent, který měl za sebou Vojenskou katedru VŠ (VKVŠ) a následně ještě sloužil 12 měsíců v armádě jako voják základní služby. Byly to absolventi vysokých civilních škol, pro které platil zvláštní statut výkonu základní vojenské služby a vychovávali se z nich důstojníci v záloze
 • apelplac - nástupiště před dozorčím posádky nebo útvaru k přebírání vězňů
 • arma - posádkový bufet, prodejna v prostorách kasáren
 • atombordel – pryžový ochranný oblek jednotlivce proti ZHN
 • atomkaše - hrachová kaše nebo kaše z bramborového prášku zelené barvy
 • báger - polévková lžíce použitelná na nejrůznější činnosti
 • banány - pyžamo (noční úbor na spaní)
 • basista – vězeň (voják potrestán vězením)
 • bažant, nebo myš - nováček (čerstvě narukovaných voják)
 • bevko, befko - bojové vozidlo pěchoty (BVP-1, BVP-2)
 • bigoš - motostrelec (pěšák)
 • blembák - helma (kovová ochranná prilaba určená na bitevní pole)
 • bonzák – voják který donášel na své kolegy
 • bufet – pokrm, jídlo pro starší ročník (připravovali ho vojáci mladšího ročníku - formou úsluhy)
 • bufet skříňka - skříňka pro uskladnění osobních věcí vojáka
 • buffy - těžké kožené boty do velmi špatného počasí
 • bufík, bufáč - tepelný zdroj (kamna na tuhé palivo, pomocí kterého se topilo na pokojích, nebo vytápění ve vojenských vozidlech
 • buzerák, buzerplac - betonová nebo asfaltová plocha, kde se konaly nástupy útvaru a cvičila se na nich pořadová příprava
 • cesťák - písemný doklad na služební cestu (cestovní příkaz k provedení služební cesty)
 • céeska – 24 hodinová služba v dozorčí nebo strážní službě
 • čop, čopka - černé opuštění posádky (zběhnutí)
 • deveťák - dozorčí útvaru (službu konající voják z povolení odpovědný za činnost u útvaru v mimopracovní době)
 • dráti - spojaři, zpravidla vojáci ZS, kteří absolvovali přijímač v Popradu nebo v Novém Městě nad Váhom
 • frčka (frčky) – hodnostní označení pro poddůstojníky (jedna Frčko byla hodnost svobodník, dvě desátník, tři byla hodnost četaře)
 • funglovka - nová nepoužitá věc, nová výstrojních součástka
 • uloženka - věc, která byla uložena ve skladech a měla se použít pouze v případě války
 • guma, gumák - voják z povolání
 • hádéčko - hospodářský den (HD) - takzvaný úklidový den (rajón), tedy den ve kterém se všechno uklízelo u útvaru (ubykácie, autoparky, přilehlé venkovní prostory u útvaru)
 • hadice – označení vojáka tankového vojska
 • hafan - dělostřelec
 • hokej - zmatek, chaos, lidově řečeno absolutní dezorientace při plnění služebních činností vojáků
 • humus - nepořádek, špína
 • humusáky - teplé vložky do oděvu vz.60 (jehličky)
 • chemici - oslovení pro kuchaře
 • ihličky – vojenský oděv vz.60
 • jukebox, metro - druh šikany mezi vojáky základní služby
 • kačáky - chůze v dřepu, zpravidla na rozcvičce
 • kádéčko - konzervovaná dávka potravin (KDP). Vojáci ji dostávali většinou když chodili do dozorčí nebo strážní služby na odloučených pracovištích, nebo pokud šli na dovolenou či na krátkodobé upuštění posádky (KVOP). Šlo o dávku potravin v konzervách, která byla uskladňovaná pro válečné potřeby az důvodu obměny (data trvanlivosti) byly tímto způsobem zařazeny do spotřeby vojákům a nahrazovány novými KDP ve skladech.
 • kanady - vojenská vysoká kožená obuv vz.60
 • kasíno - označení pro kasárna
 • kečup - výsadkářský baret
 • kombajn, twister - soustava kartáčů se zátěží a táhlem (určeno pro leštění navoskovaných parket). Dřevěné parkety tvořily téměř ve všech kasárnách hlavní architektonický prvek podlah na ubykáciach týmu
 • kongo - kabát k oděvu vz.60
 • kontráš - člen vojenské kontrarozvědky
 • kosa – pojmenování pro nízkou teplotu vzduchu (zima)
 • lampasák, lampión – důstojník z povolání
 • lapiduch - zdravotník
 • lítačka – pořádková hlídka, která měla za úkol na veřejnosti kontrolovat vojáků základní služby na vycházkách, zda chodí předpisově ustrojena, zda nepožívají alkoholické nápoje v nadměrných množstvích a zda jejich chování na veřejnosti je v souladu s vojenskými řády a předpisy
 • lodička - pokrývka hlavy k služebním stejnokroji vz.63
 • malý kůň – pomocník dozorného útvaru
 • mazák - voják po 12 měsících vojenské služby (myslí se voják základní služby)
 • suprák - voják po 18 měsících vojenské služby (myslí se voják základní služby)
 • mazlák - mazlavé mýdlo na drhnutí a čištění podlahy
 • opičí dráha - překážková dráha na níž se procvičovala fyzická zdatnost vojáků
 • opušťák - povolení ke krátkodobému opuštění kasáren (KVOP). Udělovalo se za odměnu
 • pádlo, záložka - záhyb na zádech saka vz.63 nebo blůzy vz.60 v podání vojáků v hierarchii suprák
 • záložák - voják na manévrech
 • politruk – zástupce velitele pro věci politické (ZVP), politický důstojník který odpovídal za politickou přípravu vojáků
 • polročáci – vojáci ZS po 6 měsících služby
 • poradovka - pořadový výcvik. Soubor vojenských cvičení v pořadového kroku, v pořadových cvičeních se bez zbraně
 • pošťák - voják z povolání s praporčickou hodností
 • rajón - prostor roty (ubykace)
 • regál - spodní část vojenské poschodové postele
 • reluty – diety za čas strávený mimo kasáren (dovolené, nebo KVOP). Vyplácely se peníze, jako náhrada za neodebrané stravu (protože byl voják na dovolené nebo mimo posádku a stravoval se na vlastní náklady).
 • sahara – signál pro voje mladších ročníků, pokud vojáci starších ročníků měli žízeň
 • saigon – způsob výcviku mezi vojáky základní služby (tvrdý výcvik někdy až do bezvědomí)
 • salám - status vojáka základní služby, projevujícího nezájem o jakoukoliv činnost
 • sapík (ale i sklopka v závislosti zda šlo o zbraň s pevnou nebo sklopnou pažbou) - samopal vz.SA-58 (automatická samopalná zbraň ráže 7.62 mm)
 • stojka - prostor, ve kterém se pohyboval službu konající voják na stráži
 • škrabka – čištění brambor do kuchyně (na potřeby vojenské kuchyně vycházel u útvaru pořadník ve kterém byly určeny v pořadí podle data vojenské jednotky, které v časných ranních hodinách přicházel do prostor kuchyně a prováděli škrábání brambor, které v daném dni byly k obědu nebo večeři
 • štábak – PRAGA V3S s pevnou skříňovou nástavbou
 • UHO – univerzální hnědá omáčka určená k jídlu, bez identifikovatelné chuti, koexistence, či zápachu (podávala se většinou, jako příloha v negurmánskych kombinacích)
 • výbrus – typické vojenský střih (velmi krátký účes)
 • výklep - pasování na mazáka, po 12 měsících služby
 • výkoňák - výkonný práporčík
 • žižkovák - označení žáků vojenských gymnázií (z nichž byly později vychováváni důstojníci ČSLA)

Pozemní vojsko bylo nejpočetnější složkou armády. Jeho hlavní údernou silou byly tanky a dělostřelectvo. Dělostřelci měli ve výbavě minomety a protitankové kanóny. K pozemnímu vojsku patřily motostřelecký a tankové jednotky, útvary protivzdušné obrany, dělostřelectvo a vojskové služby - ženijní vojsko, spojovací vojsko, chemici, železniční a výsadkové vojska. Ženisté byli vybaveni odminovávání tanky a technikou zajišťující přepravu vojsk přes vodní toky a jiné terénní překážky. Železniční vojsko bylo schopné zajišťovat výstavbu a obnovu železničních tratí, včetně mostů a zabezpečovacích zařízení pro údržbu železničních vozidel. Vojenské letectvo bylo vybaveno hypersonickými letadly, bojovými vrtulníky a raketovými zbraněmi.

Druhy vojsk a služieb

Vojenský personál se odborně členil do takzvaných CVO (číslo vojenské odbornosti):

 • 100 - 119 Motostřelecké vojsko
 • 120 - 129 Výsadkové vojsko
 • 130 - 139 Tankové vojsko
 • 140 - 179 Tanková a automobiní služba
 • 180 - 224 Raketové vojsko a delostřelectvo
 • 225 - 299 Výzbrojní služba
 • 300 - 304 Protivzdušná obrana státu
 • 305 - 349 Protiletadlové vojsko
 • 350 - 399 Vojsko protivzdušní obrany pozemního vojska
 • 400 - 459 Letectvo
 • 460 - 469 Mechanizace a automatizace velení
 • 470 - 489 Politický aparát
 • 490 - 499 Kádrový aparát
 • 500 - 539 Ženijní vojsko
 • 540 - 569 Železniční vojsko
 • 570 - 599 Chemické vojsko
 • 600 - 659 Spojovací vojsko
 • 660 - 669 Rádiotechnické vojsko
 • 670 - 679 Rádiotechnický průzkum
 • 680 - 699 Vojsko rádiotechnického boje (REB)
 • 700 - 704 Vševojskový týl
 • 705 - 709 Automobilové vojsko
 • 710 - 719 Vojenská doprava
 • 720 - 739 Silniční vojsko
 • 740 - 759 Služba pohonných hmot a maziv (PHM)
 • 760 - 779 Proviantní služba
 • 780 - 799 Výstrojní služba
 • 800 - 879 Zdravotní služba
 • 880 - 899 Veterinární služba
 • 900 - 919 Topografická služba
 • 920 - 929 Doplňovací služba MVS
 • 930 - 933 Šifrová služba
 • 934 - 939 Administratívní služba
 • 940 - 949 Stavebno a ubytovací služba
 • 950 - 954 Finanční a ekonomická služba
 • 955 - 959 Vojenská justice
 • 960 - 964 Vojenská hudba
 • 965 - 969 Kultúrní umělecká služba
 • 970 - 974 Vojenská tělovýchova
 • 975 - 977 Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů
 • 978 - 979 Tlumočníci a překladatelé
 • 980 - 989 Speciální odbornosti
 • 990 - 999 Vojenská kontrarozvědka a ministerstvo vnitra
Číst 8052 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Média

3 komentáře

 • metalhearts čtvrtek, 22 říjen 2015 20:14 napsal(a) metalhearts

  Dovolil bych si doplnit ještě pár drobných výrazů. Šprcky - vojáci chemické roty Vzduchomrdi - vojáci protivzdušné obrany JéBéZetka - jednotka bojového zabezpečení Pípáci - vojáci spojařského útvaru RTZ - rota týlového zabezpečení (kuchaři) Čerňáky - pracovní montérky (posádky bojové techniky BVP,Tank)

 • Havran53 pátek, 15 květen 2020 22:47 napsal(a) Havran53

  pendlovat - měnit pozice při cvičení (např. při tomto vandru jsme napendlovali pět kilo kiláků) žold - služné - 15-tého v měsíci se vydávaly peníze za službu :70,- kčs vojínům ( později 90,-)

 • svob. Konečný Václav neděle, 22 leden 2023 14:34 napsal(a) svob. Konečný Václav

  AŤ se přihlásí kdo byl v roce 1977-1979 na hůrkách 4412 Pardubice 23. spojovací rota

Zanechat komentář

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

80. léta socialismu

 • Jak se správně oblékat
  Jak se správně oblékat VÍTE, ŽE i šaty a prádlo mohou způsobovat podráždění až onemocnění kůže? Na kůži nepříznivě působí buď samotná tkanina nebo…
 • Statečná Alena
  Statečná Alena „JE TO DÍVKA, která má nesmírně statečný vztah ke své práci ik životu.” Tolik nám řekl na začátku našeho setkání…
 • Civilní obrana ČSSR
  Civilní obrana ČSSR V POSLEDNÍM tříletém období se snaží vojenské kruhy USA a jeho satelity v NATO zbrzdit dlouhodobou mírovou iniciativu SSSR a…
 • Škoda GARDE
  Škoda GARDE NÁVŠTĚVNÍCI letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v expozici AZNP Mladá Boleslav měli možnost si prohlédnout nový československý vůz ŠKODA…
 • Představujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry
  Představujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry JE ŽENATÝ a má dvě děti. Právě staví rodinný domek. Jeho koníčkem jsou knihy a technika. Ale především malý traktor,…
 • Co je IQ?
  Co je IQ? INTENZIVNÍ ZÁJEM o podstatu inteligence začali v minulém století projevovat zejména biologové a psychologové. Slavní vědci Ch. Darwin a H.…
Chodí štěstí dokola, sem tam padne na vola.

České přísloví

Len dotial človek bez starosti žije, dokial si gombík zapät nevie.

Slovenské príslovie

 

Zdeněk Svěrák

 

ONLINE

Právě přítomno: 239 hostů a žádný člen

 

Socializmus

 • Nové autobusy Karosa
  Nové autobusy Karosa Z TOVÁRNÍ HALY VYSOKOMÝTSKÉ KAROSY vyjel 21. července poslední autobus řady Š 11 (celkem jich vyrobili 26 669) a od…
 

Připravované články

Esa ve vzduchu - rozhovor s velitelem letecké školy

Esa ve vzduchu - rozhovor s velitelem letecké školy

Dostali jste se už někdy do situace, ve které jste si řekli, že to je konec, že natož východiska. A co bylo potom?

Datum zveřejnění:
%AM, %20 %291 %2024 %08:%čen


Proč musíme spát?

Proč musíme spát?

Spánku musíme dát to, co mu přirozeně patří. Škoda mu je dávat víc, ale nelze ho okrást.

Datum zveřejnění:
%AM, %01 %291 %2024 %08:%čec


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk

Tyto webstránky využívají soubory Cookies. Pokud pokračujete bez změněných nastavení cookies, souhlasíte s jejich použitím. Přečtěte si informace o tom, jak používáme cookies a jak je můžete odmítnout nastavením svého prohlížeče.