Podmienky používania internetovej stránky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.andulka.sk (ďalej len "web stránka").

1.2. Prevádzkovateľom web stránka je Ing.Ondrej Holdy holdysoftware, so sídlom Streďanská 2778, Topoľčany, IČO: 41777140 (ďalej len "prevádzkovateľ").

1.3 Požívaním web stránky (vstup na web stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/z web stránky) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením týchto podmienok.

1.4 Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie web stránky.


2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah web stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti ich autorov a podlieha ochrane o autorských právach.

2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na web stránke je prevádzkovateľ.

2.3 TÁTO WEB STRÁNKA, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ ČASTÍ NESMIE BYŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREVÁDZKOVATEĽA KOPÍROVANÁ, ANI INAK UŽÍVANÁ SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S PODMIENKAMI A APLIKOVATEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

 

3. Povinnosti užívateľa

3.1 Každý užívateľ web stránky ma právo užívať web stránku spôsobom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

3.2 Používaním stránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osobou spôsobilou na právne úkony,
b) ak nie je osobou spôsobilou (alebo má menej než 16 rokov) prehlasuje, že požiadala svojho zákonného zástupcu o súhlas zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.

3.3 Užívateľovi je zakázané:
a) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva,
b) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať obchodné tajomstvo a osobné údaje iných osôb
c) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať chod tejto webovej stránky prostredníctvom počítačových vírusov, adware, malware, spyware, a iných aplikácií, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do vybavenia informačných technológií tretích tretích strán,
d) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje obsahujúce obchodné ponuky, alebo reklamu produktov - služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam),
e) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje obsahujúce sexuálnu, rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú, politickú, alebo diskrimináčnú kampaň.

3.4 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť tejto web stránky bude prístupná užívateľovi len na základe registrácie. Na registráciu a následné používanie registráciou podmienenej časti web stránky neexistuje právny nárok. Pri procese registrácie je užívateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.

3.5 Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho osobných údajov používaných za účelom vstupu do časti web stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, respektíve užívanie časti web stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne užívateľ.

3.6 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o:
a) odmietnutí registrácie určitého užívateľa,
b) zrušení prístupu registrovaného užívateľa k registráciou podmienenej časti web stránky.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 V súvislosti s prevádzkovaním web stránky prevádzkovateľ zhromažďuje cookies, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať užívateľa web stránky.

4.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobilé jednoznačne identifikovať užívateľa (titul, meno, priezvisko, adresa, emailový, prípadne telefonický, a údaje nevyhnutné k vystaveniu daňového dokladu) web stránky iba na základe výslovného súhlasu užívateľa.

4.3 V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží relevantnú informáciu o tom, že užívateľ nespĺňa požiadavky uvedené v ods. 3.2 Podmienok, osobné údaje takéhoto užívateľa prestane spracovávať a bude s nimi naložené v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi.

4.4 Prevádzkovateľ bez súhlasu užívateľa spracúva len tie osobné údaje, na ktorých spracovanie mu vzniká nárok, respektíve povinnosť z daňových zákonov.

4.5 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov najmä na nasledovné účely:
a) identifikácia užívateľa pre účely prístupu do časti web stránky podliehajúcej registrácii,
b) spracovanie, evidencia a vybavenie podnetov, žiadostí a daňových dokladov pre užívateľov,
c) spracovanie, evidencia a vybavenie objednávok užívateľov.

4.6 Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje užívateľov pre účely plnenia záväzkov vzniknutých medzi Prevádzkovateľom a užívateľom a zabezpečenia dôkazov v prípadnom súdnom, správnom, a inom obdobnom konaní.

4.7 V ZÁVISLOSTI OD NASTAVENIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU UŽÍVATEĽA MÔŽE DOCHÁDZAŤ K UKLADANIU URČITÝCH NEOSOBNÝCH ÚDAJOV (cookies) DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU UŽÍVATEĽA.

 

5. Zodpovednosť

5.1 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na web stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na web stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na tejto web stránke. Informácie zverejnené na web stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie.

5.2 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť obsahu nachádzajúceho sa na tejto web tránke pre účely stiahnutia a používania užívateľmi. Každý užívateľ je povinný software stiahnutý z tejto web stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c).

5.3 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát užívateľa nachádzajúcich sa na web tránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči (médiu) užívateľa,
b) prípadnou nefunkčnosťou, alebo nedostupnosťou web tránky.

5.4 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže užívateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených užívateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.

5.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah:
a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení užívateľov, ktoré ten – ktorý užívateľ zverejnil v časti web stránky určenej na diskusiu,
b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa web stránke.

5.6 Užívateľ zodpovedá škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním tejto web stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok užívateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

6.3 Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná dňom ich zverejnenia.

Ochrana osobných údajov: Cookies, Súhlas so spracovaním osobných údajov

Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v základnom nastavení.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679) a podľa požiadavky na právo byť zabudnutý, môžete kliknutím na tlačítko "Právo byť zabudnútý - úplné a automatické vymazanie všetkých profilov a všetkých osobných údajov ihneď!" (vo svojom užívateľskom konte) aktivovať v systéme tohoto portálu automatické vymazanie všetkých vašich osobných údajov a všetkých vašich užívateľských kont. Upozorňujeme, že ak tak učiníte, už nebude možné daný proces odvrátiť a systém tohoto portálu bez možnosti obnovy úplne vymaže všetky vaše údaje.

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), ak chcete využívať služby tohoto webového sídla, ako registrovaný užívateľ, je potrebné súhlasiť so spracovaním osobných údajov. Vaše rozhodnutie je slobodné a je na vás, či súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnete, alebo nie. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov však nie je možné vytvoriť užívateľské konto, pretože údaje pre jeho vytvorenie podliehajú ochrane osobných údajov.V súlade a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), vás informujeme o tom, že vami poskytnuté osobné údaje budú spracované len prostredníctvom digitálnej podoby výlučne na vykonávanie právnych a zmluvných povinností z našej strany pri poskytovaní služieb (predaj, fakturácia, starostlivosť o zákazníka) vďaka vášmu súhlasu. Na základe vášho súhlasu môžu mať naši technickí a administratívni pracovníci prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté nikomu inému.Váš súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že chápete a výslovne súhlasíte s tým, že s vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza ako je uvedené vyššie, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a GDPR. Vaše práva uvedené v č. 122/2013 Z.z., a GDPR zostanú nedotknuté. Najmä máte právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu, aktualizáciu a vymazanie. Ak si prajete uplatniť takéto práva, môžete tak urobiť tým, že osobné údaje zmeníte vo vašom užívateľskom konte. Ak chcete "byť zabudnutý(á)" - teda želáte si vymazať svoje užívateľské konto a s ním i všetky osobné údaje, môžete tak učiniť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý vaše konto úplne vymaže. Následné obnovenie údajov už nebude možné. Odkaz na vymazanie užívateľského konta nájdete vo svojom užívateľskom konte. Ak si želáte exportovať (stiahnuť a uložiť vaše užívateľského údaje do vášho počítača), môžete tak učiniť cez príslušný odkaz zobrazený vo vašom užívateľskom konte. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

Váš retro magazín pre chvíle pohody a oddychu

RETRO spomienky ktoré vás určite neponechajú chladnými

Retro Magazín - Internetový retro občasník

Neprezentuje žiadne politické názory prevádzkovateľa portálu na socializmus, komunizmus, fašizmus či iné politické prúdy. Portál sa snaží  poskytovať obsah na základe príspevkov autorov pre historický, informačno - študijný charakter z obdobia spoločného štátu čechov a slovákov.

Vychádza v nepravidelných intervaloch na základe stálych, alebo náhodne obdržaných príspevkov. Nové články zverejňujeme v retro magazíne spravidla 1 krát v týždni. Mimoriadne články vychádzajú v ľubovoľný deň a to na základe požiadavky autorov.

Do obsahu retro magazínu môže prispievať ktokoľvek, kto dodrží pravidlá slušného správania a nezneužije poslanie portálu. Príspevky je možné zasielať anonymne využitím e-mailových kontaktov, alebo je možné prispievať i formou vlastného BLOGu. Záujemcovia o Blog sa však musia zvlášť pre túto činnosť zaregistrovať (o toto povolenie je potrebné požiadať e-mailom) . Po odsúhlasení dostanete prístupové práva pre túto publikačnú činnosť.

Portál neprechádza jazykovou úpravou. Web stránka disponuje dvoma jazykovými verziami a to v Slovenskom a Českom jazyku, pričom každá z uvedených verzií sa môže obsahovo od seba líšiť (teda nejde o identický obsah v dvoch samostatných jazykoch, ale o nezávislý obsahový rámec v dvoch samostatných jazykových verziách). Do českého jazyka je web prekladaný s pomocou bezplatnej služby jazykového prekladu Google Translate.

Tento retro mgazín bol spustený pre verejnosť dňa 1. júla 2010.

Informácie pre prispievateľov

Ponuka informácií (zasielanie príspevkov pre zverejnenie)

Redakcia retro magazínu prijíma rukopisy len v elektronickej podobe (e-mailom) akýkoľvek príspevok vzťahujúci sa k predmetnému zameraniu obsah magazínu. Príspevok je možné zaslať anonymne s využitím formulára, alebo e-mailom v ktorom uvediete či sa na váš príspevok budú, alebo nebudú vzťahovať autorské práva. Prispievatelia môžu využiť pre písanie článkov i BLOG.

Jazyk rukopisu

Rukopisy musia byť napísané v slovenskom, alebo českom jazyku. Nevyžiadané rukopisy a zaslaný fotografický materiál nevraciame.

Rozhodnutie o vydaní

Rozhodnutie o vydaní sa autorovi oznámi do 3 dní od dátumu prijatia rukopisu. Redakcia nezabezpečuje jazykovú úpravu príspevkov.

Šírenie obsahu retro magazínu

Pokiaľ nie je uvedené inak, obsah internetového portálu RETROMANIA.SK je možné šíriť v zmysle dodržania podmienok licencie Open Publication License a môžu byť slobodne použité kýmkoľvek i na vlastných webových stránkach (vrátane obsahu článkov, fotografií a komentárov) spolu s prekladateľským, či autorským copyrightom, pokiaľ je obsiahnutý. JE ZAKÁZANÉ systematicky klonovať www.retromania.sk, ako identický celok na iných webových stránkach!

Redakcia retro magazínu ani vydavateľ nezodpovedajú za obsah, ktorý nemusí vždy zodpovedať ich stanovisku a nenesú žiadnu zodpovednosť ani za riziko, poškodenie, či ujmu, ktoré by mohli byť považované za priame či nepriame následky použitia informácií uvedených na tomto portáli. Na týchto stránkach sa môžu vyskytovať logá či názvy podliehajúce pod ochranné známky iných subjektov. Obsah týchto stránok z väčšej časti tvoria jej užívatelia.

RetromániaSystém portálu umožňuje vkladať používateľom príspevky v rámci blogu, článkov, ankiet a podobných textových vstupov a ďalej je umožnené vkladanie grafických i iných súborov. Užívatelia sú plne zodpovední za obsah každého svojho príspevku. Aj keď každý príspevok neprechádza kontrolou redakcie, redakcia si vyhradzuje právo meniť, premiestniť či vymazať príspevok, ak je v rozpore s všeobecne dobrými mravmi, alebo zákonom.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktorí pri výkone svojej práce prichádzajú do styku s osobnými údajmi používateľa, budú zachovávať mlčanlivosť o nich podľa § 18 ods. 2 zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu používateľa. Informácie, ktoré budú poskytnuté prostredníctvom registračného formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.

Ak zistíte porušenie autorských práv

Ak zistíte že obsah článku zverejnený na týchto web stránkach je podozrivý z porušenia autorského práva, informujte o tejto skutočnosti redakciu, alebo administrátora tohoto portálu. Následne bude takýto článok z web stránky vymazaný. Ak ste vlastníkom obsahu, ktorý je na www.retromania.sk použitý bez Vášho súhlasu, požiadajte o okamžité zmazanie takéhoto obsahu. V každom prípade budeme samozrejme potrebovať dôkaz na podporu vášho tvrdenia, že vlastníte autorské práva pred jeho vymazaním.

Obmedzenie zodpovednosti

Obsah zverejnený na tejto webovej stránke bol poskytnutý prevádzkovateľom portálu „tak, ako je“ a má poskytovať všeobecné informácie na vyučovacie účely, recenziu, alebo kritiku v súlade so zvyklosťami rozsahu citácie, pričom nie je jeho cieľom riešiť konkrétne požiadavky, alebo obchodné potreby jej návštevníkov. Za obsah jednotlivých článkov zodpovedajú ich autori. Prevádzkovateľ neručí za to, že informácie zverejnené na tejto webovej stránke splnia vaše požiadavky, alebo že táto webová stránka bude neustále k dispozícii a bude vždy obsahovať aktuálne, bezpečné a bezchybné informácie.

Chcete sa podieľať na obsahu RETRO magazínu?

Hľadáme ľudí, ktorí majú záujem participovať na obsahu tohoto portálu. Privítame amatérske i profesionálne príspevky o časoch dávno minulých. O období z bývalého Československa. Privítame i dobové fotografie, ak nejakými disponujete. Radi ich zverejníme i s vašim príbehom. Napíšte, alebo zašlite príspevky a fotografie, či vytvorte si vlastný RETRO BLOG.

Logá portálu RETRO MÁMIA pre partnerské web stránky

256x61
226x54
301x88
640x125
718x141


Pre priame prepojenie si môžete označiť a skopírovať nasledovný HTML kód, ktorý umiestnite do vašej web stránky:

<a href="http://www.retromania.sk/" target="_blank"><img src="http://www.retromania.sk/images/logo-retromania01.png"></a>

Chcete sa podieľať na obsahu RETRO MANIE?

Hľadáme ľudí, ktorí majú záujem participovať na obsahu tohoto portálu. Privítame amatérske i profesionálne príspevky o časoch dávno minulých. O období z bývalého Československa. Privítame i dobové fotografie, ak nejakými disponujete. Radi ich zverejníme i s vašim príbehom.
Staňte sa prispievateľom pre stránky retrománie

Vyhľadávanie

 

ON LINE

Práve tu je 76 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Finančná podpora

Ak chcete podporiť tento projekt.

ľubovoľná suma:
 

Zvukové návraty

 

Vojnové roky

 

Kolektivizácia

 

Stagnácia

 

Normalizácia

 • Danka a Janka
  Danka a Janka Mária Ďuríčková Mária Ďuríčková vlastným menom Mária Masaryková, rodená Piecková, slovenská spisovateľka sa narodila vo Zvolenskej Slatine. Do ľudovej a…
 

Socialismus

 • The Beatles
  The Beatles A Hard Day's Night alebo po slovensky povedané ťažký deň, bol film v ktorom som prvý krát v bývalom Československu…
 

Privatizácia

 • Malá Československá privatizácia?
  Malá Československá privatizácia? Malá privatizácia československej ekonomiky z centrálne plánovanej na trhovú ekonomiku v rokoch 1990 – 1993 znamenala riadený odpredaj štátneho majetku…
 

Globalizácia

 • Kauza Gorila
  Kauza Gorila Únik tajných dokumentov zo SIS spôsobilo na Slovensku prebudenie do mrazivej politickej noci. Na verejnosť sa prevalilo politické Status Quo.…
 

Pripravované články

Prvé Majstrovstvá ČSSR v kulturistike

Kto z vás skôr narodených sa v čase socializmu venoval aktívne, alebo len tak pre radosť kulturistike?

Bude publikované:
08.02.2019 09:02


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2019. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk