pondelok, 29 november 2021 11:46

Čo by ste mali vedieť o RVHP?

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
RVHP RVHP wikipedia

PREČO VYTVORILI RVHP

Vďaka sociálno-ekonomickým premenám a internacionálnej pomoci Sovietskeho zväzu dosiahli východoeurópske socialistické krajiny v roku 1948 vcelku predvojnovú úroveň výroby. Keďže v bratských štátoch existovali spoločné ekonomické problémy, stal sa rozvoj ich vzájomnej ekonomickej spolupráce objektívnou nevyhnutnosťou. Okrem toho pôsobil al zahraničnopolitický faktor: pomocou tzv Marshallovho plánu z roku 1947 chceli USA rozšiť svoj vplyv al na východoeurópske socialistické krajny. Preto ZSSR a ostatné európske krajiny hľadali a našli zodpovedajúce formy spolupráce. umožňujúce využiť prednosti socialistického systému.

VZNIK A ČLENOVIA RVHP

Porada predstaviteľov Bulharska, Československa, Maďarska, Poľska, Rumunska a ZSSR, ktorá bola v januári 1949 v Moskve, vytvorila Radu vzájomnej hospodárskej pomoci, zloženú — na základe rovného zastúpenia — z predstaviteľov krajín, ktoré sa na porade zúčastnili. Vo februári 1949 prijali za člena Albánsko (na práci RVHP sa prestalo zúčastňovať v roku 1961), v októbri 1950 NDR a v júni 1962 Mongolsko. V roku 1972 vstúpila Kuba. Medzi RVHP a Juhosláviou v roku 1964 podpísali dohodu. podľa ktorej sa SFRJ podieľa na činnosti celého radu stálych komisii RVHP.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA RVHP

Má 4 základné orgány zasadanie Rady, výkonný výbor, stále komisie a sekretariát. Zasadanie rady je najvyšší orgán RVHP. Prerokúvajú sa na ňom základné otázky ekonomickej a vedeckotechnickej spolupráce, určujú hlavné smery činnosti. Zasadanie rokuje o správach výkonného výboru, zriaďuje nové orgány, nevyhnutné pre plnenie úloh, prijíma nových členov,atď. Zasadanie zvolávajú najmenej raz ročne v hlavných mestách členských štátov. Výkonný výbor je hlavným výkonným orgánom Rady. Skladá sa z predstaviteľov členských krajín úrovni podpredsedov vlád. Schádza sa najmenej raz za štvrt roka a má právo prijímať odporúčania rozhodnutia a predkladať návrhy zasadaniu Rady. Riadi všetku prácu. spojenú s koordináciou plánov rozvoja národného hospodárstva, špecializáciou a kooperáciou členských štátov. Riadi prácu sekretariátu i stálych komisií. Schvaľuje rozpočet organizácie Stále komisie — v súčasnosti ich RVHP má viac ako 20. Väčšina z nich je odvetvová. Sídlo stálych komisii určuje zasadanie Rady. Predsedom komisie je vedúci delegácie tej krajiny v ktorej má stála komisia sídlo. Stále komisie rozpracúvajú opatrenia a pripravujú návrhy pre najracionálnejší rozvoj odvetvi národného hospodárstva štátov RVHP na základe medzinárodnej deľby práce. Sekretariát robí každodennú agendu. Skladá sa z tajomníka RVHP, zástupcov tajomníka, odborníkov a technického personálu. Súčasne s organizačnou prácou uskutočňuje ekonomické výskumy a analýzy. zostavuje prehľady a informácie.

SOCIALISTICKÁ EKONOMICKÁ INTEGRÁCIA

Riešime mnohých problémov ekonomického rozvoja v rámci jednej krajiny by bolo nemožné alebo málo efektívne a vyžaduje si spojenie materiálnych zdrojov a vedeckotechnického potenciálu viacerých krajín. Internacionalizácia výroby podporuje zlacnenie a zvýšenie kvality produkcie. Socialistická integrácia sa zakladá na princípe socialistického internacionalizmu. Štáty RVHP nemusia medzi sebou bojovať o trhy. Je im cudzia vzájomná konkurencia.

ŠPECIALIZÁCIA A KOOPERÁCIA VÝROBY

Medzištátna špecializácia ma veľký význam práve pre malé štáty RVHP Nie každá z európskych socialistických krajín má dosť veľkú kapacitu vnútorného trhu, nevyhnutnú pre rozvoj veľkovýroby. Ale iba výroba vo veľkých sériách môže prinášať spiatočný ekonomický efekt. Špecializovaná dobre vypracovaná sériová veľkovýroba vyžaduje zaručený odbyt. A to sa práve robí v rámci RVHP. Malé štáty RVHP získavajú možnosti stavať veľké podniky, optimálne čo do rozsahu výroby, so zabezpečením ich vysokej rentability a ziskov. Práve takéto podniky umožňujú najväčšími zvyšovať národný dôchodok a životnú úroveň ľudu.

KOORDINÁCIA NÁRODOHOSPODÁRSKYCH PLÁNOV

Koordinácia národohospodárskych plánov členských krajín RVHP predstavuje dobrovoľnú spoločnú plánovitú činnosť socialistických štátov. Prakticky pristúpili štáty RVHP ku koordinácii plánov od roku 1954. Do roku 1965 sa plány koordinovali najmä na základe už schválených národných plánov. Novým momentom bolo zladenie plánov na roky 1966 - 1970 a 1971 - 1975, ktoré sa uskutočňovalo už vtedy, keď štáty RVHP rozpracovávali projekty svojich národných plánov. Postupne prechádzajú členské štáty k užšej bezprostrednej spolupráci ministerstiev. ústredných úradov, združení, podnikov vedeckovýskumných ústavov.

VEDECKOTECHNICKÁ SPOLUPRÁCA

Spolu s rozvojom vedy a tech-niky v každej jednotlivej krajine má pre vedeckotechnický pokrok veľký význam medzinárodná výmena skúseností, koordinácia výskumov, kúpa zahraničných licencii, vynálezov. Riešiť obrovské úlohy iba vlastnými silami by si vyžiadalo obrovské výdavky, často neekonomické. Preto štáty RVHP venujú takú veľkú pozornosť vedeckotechnickej spolupráci. Okrem vedeckovýskumných ústavov v každej krajine vytvorili sa tiež medzinárodné strediská a výskumné ústavy na mnohostrannom základe (napr Spojený ústav jadrových výskumov v Dubne). Krajiny RVHP uzavreli dohodu o spolupráci aj v oblasti kozmického výskumu.

PREVODITEĽNÝ RUBEĽ

Vo vzájomnom zúčtovaní socialistických krajín zaviedli kolektívnu menu pod názvom prevoditeľný rubeľ. Jeho zlatý obsah tvori 0,987412 gramu rýdzeho zlata. Zavedením systému mnohostranných zúčtovaní prostredníctvom Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce sa prevoditeľný rubeľ používa pri všetkých zúčtovaniach medzi členskými krajinami RVHP.

KOMPLEXNÝ PROGRAM

V roku 1971 prijali členské štáty Komplexný program ďalšieho prehlbovania a zdokonaľovania spolupráce a rozvoja socialistickej ekonomickej integrácie. Komplexný program označuje za hlavnú metódu prehlbovania socialistickej integrácie spoluprácu v oblasti plánovacej činnosti a najmä koordináciu národohospodárskych plánov (plány sa budú koordinovať na obdobie 10 až 15 rokov). Teraz sa koordinujú plány na roky 1976 - 1980, pričom sa koordinácia plánov na toto obdobie zosúlaďuje s práca mi na koordinácii plánov do roku 1990.

Zdroj:Časopis Elektrón

Zobrazené 760 krát
R.F.K.

Šéfredaktor magazínu

Media

Historie cs - RVHP youtube

Napíšte komentár

Zverejnenie komentára z dôvodu neúnosných reklamných aktivít niektorých návštevníkov podlieha schváleniu administrátorom. Tým ale nie je dotknutá sloboda slova, ak nie sú porušené pravidlá tohoto portálu. Komentáre sú následne zverejnené do 24 hodín.

 

Vyhľadávanie

 

70. roky normalizácie

 • Rozhlasové prijímače pre náročných
  Rozhlasové prijímače pre náročných URČITE NIELEN vy, ste náročnými poslucháčmi rozhlasového vysielania. Preto vás dnes chceme upozorniť na možnosť nezáväznej prehliadky a dobrého nákupu…
 • Pioniersky zber kovového šrotu
  Pioniersky zber kovového šrotu Len čo SÚR PO SZM spolu s národnými podnikmi zberné suroviny v Bratislave, v Žiline a v Prešove a s…
 • Zápalky
  Zápalky TOHTO ROKU je to už 140 rokov, čo mladý stolársky pomocník Vojtech Scheinost začal vo svojom rodisku Sušici spolu so…
 • Hodinky, ktoré netikajú
  Hodinky, ktoré netikajú O digitálnych hodinkách sme už v Elektróne viac ráz písali. Vysvetlili sme princíp ich činnosti, informovali sme vás o tom,…
 • Zo svetovej energetiky
  Zo svetovej energetiky Výkon elektrární v Sovietskom zväze vzrastie v tejto päťročnici o 71 000 MW, v roku 1980 dosiahne tak výroba elektrickej…
 • Pre pocit sviežosti
  Pre pocit sviežosti MODERNÝ ČLOVEK si zvykol obklopovať sa drobnými maličkostiam, ktoré mu spríjemňujú život. Určite máte radi dobrý pocit dokonalej sviežosti a…
Sklenka vína ti neuškodí, a plnou bečku nevypiješ.

Slovácké přísloví

Jiří Menzel

Tolerance není lhostejnost, ale moudrá víra, že i ten druhý může mít pravdu.

 

ONLINE

Práve tu je 354 návštevníkov a žiadni členovia on-line

Ak chcete podporiť finančným darom rozvoj RETROMANIA.SK

PAY BY SQUARE: 1 €

Donate retromania

ALEBO: ĽUBOVOĽNÁ SUMA


EUR

Nedal pán boh svini rohy, ani žene mužské nohy.

Slovenské príslovie

 

Vojnové roky

 • Malá vojna
  Malá vojna 17. marca maďarské ministerstvo zahraničných vecí Oznámilo Nemcom, že Maďarsko chce rokovať so Slovákmi ohľadom hraníc Slovenska so Zakarpatskou Rusou,…
 

Kolektivizácia

 

Stagnácia

 • Most SNP v Bratislave
  Most SNP v Bratislave Nový most cez Dunaj postavený v rokoch 1967-1972 známy, ako most Slovenského národného povstania (SNP), získal označenie najcharakteristickejšia stavba mesta.…
 

Normalizácia

 • Miazgovci
  Miazgovci Miazgovci - animovaný seriál Ktorý patril hádam medzi najsledovanejšie detské seriály sedemdesiatych a začiatkom osemdesiatych rokov. Seriál postupne vznikal medzi…
 

Socialismus

 • Československé samoobsluhy
  Československé samoobsluhy Prvá samoobsluha v Československu vznikla práve v Prahe v Husitskej ulici 1.6.1955. Predávali sa v nej klasické potraviny, okrem mäsa…
 

Privatizácia

 • Michal Kováč
  Michal Kováč Ing. Michal Kováč, CSc., prvý prezident Slovenskej republiky. Do tejto ústavnej funkcie bol zvolený dňa 15. februára 1993 Prezidentský mandát…
 

Globalizácia

 

Pripravované články

Čo je IQ?

Čo je IQ?

Ak napríklad osemročné dieťa dokáže vyriešiť iba také úlohy ako šesťročné, vieme, že zaostáva o dva roky.Celkove teda pod pojmom inteligencia rozumieme schopnosť rýchle a presne vynímať, myslieť a konať.

Bude publikované:
streda, 30 november 2022 10:00


Usmievajme sa, pretože už zajtra bude horšie

Usmievajme sa, pretože už zajtra bude horšie

Na dnes som pre vás vybral niekoľko úryvkov z časopisu Roháč z roku 1993: V krčme je ten pán, kto má peniaze. Slovensko je jedna veľká krčma, v ktorej nikto nemá peniaze.

Bude publikované:
sobota, 03 december 2022 08:00


Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry

Predstavujeme vám - Alojz Kubica - Mechanik z Tatry

Alojz Kubica, i keď je ešte mladý, patri medzi najlepších pracovníkov závodu.

Bude publikované:
piatok, 16 december 2022 08:00


Loading ...
Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2022. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
Tieto webstránky využívajú súbory Cookies. Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookies, súhlasíte s ich použitím. Prečítajte si informácie o tom, ako používame cookies a ako ich môžete odmietnuť nastavením svojho prehliadača.