RetroMánia

RETRO magazín o ČSSR

Česká verze webu   Slovenská verzia webu

Kontakt - reklamná plocha

Využite prosím nasledovný univerzálny kontaktný formulár na zaslanie dopytu k reklamným plochám a uveďte prosím všetky vaše kontaktné údaje a informácie o tom, o aké reklamné plochy máte záujem. Následne vás budeme kontaktovať, e-mailom, alebo telefonicky.

Reklama

Reklamná plocha

Ak chcete viac informácií, vyplňte tento formulár. Čo najskôr vás budeme kontaktovať.
Vyplňte prosím všetky povinné položky.
captcha
Reload
Odoslaním tohto formulára súhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Retro - reklamné plochy

Cenník je platný od 01.01.2023

NÁZOV UMIESTNENIE TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA CENA ZA ČASOVÉ ZOBRAZENIE
LEADER BOARD
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
LEADER BOARD
Podstránky
 • rozmery 728x90 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

Ukážka na webe

VERTICAL RECTANGE
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
VERTICAL RECTANGE
Podstránky
 • rozmery 240x400 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

20 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

Ukážka na webe

WIDE SKYSCRAPER
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
WIDE SKYSCRAPER
Podstránky
 • rozmery 160x600 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

Ukážka na webe

MEDIUM RECTANGLE
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
MEDIUM RECTANGLE
Podstránky
 • rozmery 300x200 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

Ukážka na webe

FULL BANNER
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
FULL BANNER
Podstránky
 • rozmery 468x60 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

30 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

Ukážka na webe

SQUARE BUTTON
 • neobmedzený počet kliknutí
 • neobmedzený počet zobrazení
 • nepretržité zobrazenie 30 dní
SQUARE BUTTON
Podstránky
 • rozmery 125x125 px
 • veľkosť max. 50kB
 • formáty: gif, jpg, png

10 € / 30 dní

Kontakt

Cena za 1 banner

Ukážka na webe

Všetky ceny sú uvedené s 20% DPH.

Štatistiky návštevnosti portálu

Trafficvisitor

Cookies

Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookie

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v základnom nastavení.

Informácie o ochrane osobných údajov: Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podmienky používania internetovej stránky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Podmienky upravujú práva a povinnosti osôb používajúcich internetovú stránku www.retromania.sk (ďalej len "web stránka").

1.2. Prevádzkovateľom web stránka je Ing.Ondrej Holdy holdysoftware, so sídlom Streďanská 2778, Topoľčany, IČO: 41777140 (ďalej len "prevádzkovateľ").

1.3 Požívaním web stránky (vstup na web stránku, prehliadanie jej obsahu, načítavanie, sťahovanie a vkladanie dát na/z web stránky) užívateľ bez výhrad súhlasí so znením týchto podmienok.

1.4 Prevádzkovateľ týmto poskytuje užívateľovi právo na používanie web stránky.


2. Autorské práva a duševné vlastníctvo

2.1 Obsah web stránky je výsledkom tvorivej duševnej činnosti ich autorov a podlieha ochrane o autorských právach.

2.2 Osobou oprávnenou na využívanie majetkových práv týkajúcich sa diel nachádzajúcich sa na web stránke je prevádzkovateľ.

2.3 TÁTO WEB STRÁNKA, AKO ANI ŽIADNA Z JEJ ČASTÍ NESMIE BYŤ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO SÚHLASU PREVÁDZKOVATEĽA KOPÍROVANÁ, ANI INAK UŽÍVANÁ SPÔSOBOM, KTORÝ JE V ROZPORE S PODMIENKAMI A APLIKOVATEĽNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI.

 

3. Povinnosti užívateľa

3.1 Každý užívateľ web stránky ma právo užívať web stránku spôsobom a za podmienok stanovených v týchto podmienkach.

3.2 Používaním stránky užívateľ vyhlasuje a potvrdzuje, že:
a) je osobou spôsobilou na právne úkony,
b) ak nie je osobou spôsobilou (alebo má menej než 16 rokov) prehlasuje, že požiadala svojho zákonného zástupcu o súhlas zákonného zástupcu uskutočňovať úkony, ktoré spôsobujú vznik, zmenu alebo zánik právnych vzťahov.

3.3 Užívateľovi je zakázané:
a) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať autorské a iné obdobné práva,
b) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať obchodné tajomstvo a osobné údaje iných osôb
c) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje ktorých obsah môže ohrozovať alebo poškodzovať chod tejto webovej stránky prostredníctvom počítačových vírusov, adware, malware, spyware, a iných aplikácií, ktorých účelom je monitorovanie aktivity tretích osôb alebo neautorizovaný zásah do vybavenia informačných technológií tretích tretích strán,
d) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje obsahujúce obchodné ponuky, alebo reklamu produktov - služieb vo forme nevyžiadanej elektronickej pošty (spam),
e) umiestňovať na túto web stránku akékoľvek údaje obsahujúce sexuálnu, rasovú, etnickú, národnostnú, náboženskú, politickú, alebo diskrimináčnú kampaň.

3.4 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o tom, že určitá časť tejto web stránky bude prístupná užívateľovi len na základe registrácie. Na registráciu a následné používanie registráciou podmienenej časti web stránky neexistuje právny nárok. Pri procese registrácie je užívateľ povinný v rozsahu požadovanom Prevádzkovateľom uviesť úplné a pravdivé údaje a tieto bez zbytočného odkladu v prípade zmeny aktualizovať.

3.5 Užívateľ je povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu jeho osobných údajov používaných za účelom vstupu do časti web stránky podmienenej registráciou. Za akékoľvek zneužitie týchto údajov, respektíve užívanie časti web stránky podmienenej registráciou neoprávnenými osobami zodpovedá výlučne užívateľ.

3.6 Prevádzkovateľ je na základe vlastného uváženia oprávnený rozhodnúť o:
a) odmietnutí registrácie určitého užívateľa,
b) zrušení prístupu registrovaného užívateľa k registráciou podmienenej časti web stránky.

4. Ochrana osobných údajov

4.1 V súvislosti s prevádzkovaním web stránky prevádzkovateľ zhromažďuje cookies, ktoré sú vo väčšej alebo menšej miere spôsobilé identifikovať užívateľa web stránky.

4.2 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje spôsobilé jednoznačne identifikovať užívateľa (titul, meno, priezvisko, adresa, emailový, prípadne telefonický, a údaje nevyhnutné k vystaveniu daňového dokladu) web stránky iba na základe výslovného súhlasu užívateľa.

4.3 V prípade, že Prevádzkovateľ obdrží relevantnú informáciu o tom, že užívateľ nespĺňa požiadavky uvedené v ods. 3.2 Podmienok, osobné údaje takéhoto užívateľa prestane spracovávať a bude s nimi naložené v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi.

4.4 Prevádzkovateľ bez súhlasu užívateľa spracúva len tie osobné údaje, na ktorých spracovanie mu vzniká nárok, respektíve povinnosť z daňových zákonov.

4.5 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje užívateľov najmä na nasledovné účely:
a) identifikácia užívateľa pre účely prístupu do časti web stránky podliehajúcej registrácii,
b) spracovanie, evidencia a vybavenie podnetov, žiadostí a daňových dokladov pre užívateľov,
c) spracovanie, evidencia a vybavenie objednávok užívateľov.

4.6 Prevádzkovateľ je ďalej oprávnený spracovávať a uchovávať osobné údaje užívateľov pre účely plnenia záväzkov vzniknutých medzi Prevádzkovateľom a užívateľom a zabezpečenia dôkazov v prípadnom súdnom, správnom, a inom obdobnom konaní.

4.7 V ZÁVISLOSTI OD NASTAVENIA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU UŽÍVATEĽA MÔŽE DOCHÁDZAŤ K UKLADANIU URČITÝCH NEOSOBNÝCH ÚDAJOV (cookies) DO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU UŽÍVATEĽA.

 

5. Zodpovednosť

5.1 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ vynakladá maximálne možné úsilie na zabezpečenie aktuálnosti a kvality údajov nachádzajúcich sa na web stránke, nie je možné zabezpečiť, že údaje na web stránke sú aktuálne a úplné. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené neúplnosťou, neaktuálnosťou, a prípadnou nekvalitou informácií/dát uvedených na tejto web stránke. Informácie zverejnené na web stránke nie je možné v žiadnom prípade považovať za radu, poradenstvo alebo konzultáciu právnej, ekonomickej, investičnej, zdravotnej, technickej ani inej odbornej povahy a Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadne prípadné škody spôsobené nesprávnosťou, nevhodnosťou alebo neaktuálnosťou zverejnenej informácie.

5.2 Napriek tomu, že Prevádzkovateľ sa snaží poskytnúť na sťahovanie software a materiály, ktoré podľa jeho najlepšieho vedomia neobsahujú žiadne škodlivé mechanizmy, Prevádzkovateľ neručí za bezpečnosť obsahu nachádzajúceho sa na tejto web tránke pre účely stiahnutia a používania užívateľmi. Každý užívateľ je povinný software stiahnutý z tejto web stránky na vlastnú zodpovednosť preveriť, či neobsahuje škodlivé mechanizmy demonštratívne uvedené v ods. 3.3, písm. c).

5.3 Prevádzkovateľ ďalej nezodpovedá za žiadne škody spôsobené:
a) stratou, poškodením, vymazaním alebo akýmkoľvek znehodnotením dát užívateľa nachádzajúcich sa na web stránke, alebo na akomkoľvek dátovom nosiči (médiu) užívateľa,
b) prípadnou nefunkčnosťou, alebo nedostupnosťou web stránky.

5.4 Výška akéhokoľvek zodpovednostného nároku, ktorá môže užívateľovi voči Prevádzkovateľovi vzniknúť je limitovaná výškou poplatkov zaplatených užívateľom Prevádzkovateľovi v období jedného (1) kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom škoda vznikla.

5.5 Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah:
a) príspevkov, názorov, podnetov a vyjadrení užívateľov, ktoré ten – ktorý užívateľ zverejnil v časti web stránky určenej na diskusiu,
b) stránok na ktoré odkazuje hypertextové prepojenie nachádzajúce sa web stránke.

5.6 Užívateľ zodpovedá škodu, ktorá Prevádzkovateľovi vznikne v dôsledku porušenia jeho zákonných povinností, zmluvných povinností ako aj povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok.

6. Záverečné ustanovenia

6.1 Prejednanie akéhokoľvek sporu súvisiaceho s používaním tejto web stránky patrí do právomoci slovenských súdov. Pri rozhodovaní sporu budú súdy postupovať podľa slovenských procesných predpisov.

6.2 V prípade, že sa ktorékoľvek ustanovenie Podmienok ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení Podmienok. Neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie Podmienok sa automaticky nahradí takým ustanovením slovenského právneho poriadku, ktoré z hospodársko – ekonomického pohľadu najbližšie vystihuje podstatu neplatného, neúčinného alebo nevymáhateľného ustanovenia Podmienok. Žiadny nárok užívateľa voči Prevádzkovateľovi nemôže byť postúpený na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

6.3 Prevádzkovateľ je kedykoľvek oprávnený na základe vlastného uváženia zmeniť znenie Podmienok. Zmena Podmienok je účinná dňom ich zverejnenia.

Ochrana osobných údajov: Cookies, Súhlas so spracovaním osobných údajov

V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), ak chcete využívať služby tohoto webového sídla, ako registrovaný užívateľ, je potrebné súhlasiť so spracovaním osobných údajov. Vaše rozhodnutie je slobodné a je na vás, či súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnete, alebo nie. Bez súhlasu so spracovaním osobných údajov však nie je možné vytvoriť užívateľské konto, pretože údaje pre jeho vytvorenie podliehajú ochrane osobných údajov.V súlade a v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a GDPR (európske nariadenie č. 2016/679), vás informujeme o tom, že vami poskytnuté osobné údaje budú spracované len prostredníctvom digitálnej podoby výlučne na vykonávanie právnych a zmluvných povinností z našej strany pri poskytovaní služieb (predaj, fakturácia, starostlivosť o zákazníka) vďaka vášmu súhlasu. Na základe vášho súhlasu môžu mať naši technickí a administratívni pracovníci prístup k vašim osobným údajom. Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté nikomu inému.Váš súhlas so spracovaním osobných údajov znamená, že chápete a výslovne súhlasíte s tým, že s vašimi osobnými údajmi sa zaobchádza ako je uvedené vyššie, v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a GDPR. Vaše práva uvedené v č. 122/2013 Z.z., a GDPR zostanú nedotknuté. Najmä máte právo na prístup k svojim osobným údajom, požiadať o opravu, aktualizáciu a vymazanie. Ak si prajete uplatniť takéto práva, môžete tak urobiť tým, že osobné údaje zmeníte vo vašom užívateľskom konte. Ak chcete "byť zabudnutý(á)" - teda želáte si vymazať svoje užívateľské konto a s ním i všetky osobné údaje, môžete tak učiniť kliknutím na príslušný odkaz, ktorý vaše konto úplne vymaže. Následné obnovenie údajov už nebude možné. Odkaz na vymazanie užívateľského konta nájdete vo svojom užívateľskom konte. Ak si želáte exportovať (stiahnuť a uložiť vaše užívateľského údaje do vášho počítača), môžete tak učiniť cez príslušný odkaz zobrazený vo vašom užívateľskom konte. Prehlasujem, že ak mám menej ako 16 rokov, tak som požiadal svojho zákonného zástupcu (rodiča) o súhlas so spracovaním mojich osobných údajov.

Informácie o spracovávaní Cookies

Magazín retro spomienok so širokým časovým tématickým obsahom z obdobia bývalého Československa.
Retromania 2010 - 2024. Všetky zobrazené ochranné známky, fotografie a informácie sú majetkom ich oprávnených vlastnikov.
Tento projekt zrealizovalo holdysoftware.sk
This site uses cookies for a better user experience. Privacy is not unaffected.